נוהל להגשת תלונה כנגד מוסך או כנגד מכון רישוי  

 


באגף הרכב של משרד התחבורה פרסמו לאחרונה נוהל להגשת תלונה כנגד מוסך או כנגד מכון רישוי  . אגף הרכב, כמי שאחראי למתן רישיונות למוסכים (כמו גם להסמכת מנהלים מקצועיים של מוסכים) הוא זה שאמון גם על טיפול בתלונות כנגד מוסכים, ובסמכותו לברר תלונות לגבי תפקוד מקצועי של המוסך ו/או המנהל המקצועי. אנשי משרד התחבורה רשאים לנקוט בפעילות על מנת להבטיח טיפול מקצועי נאות במוסך.  להלן ההתייחסות לתלונה המוגשת ואופן הטיפול בה:
נושא התלונה - משרד התחבורה מטפל אך ורק בתלונות העוסקות במקצועיות השירות (מיומנות מקצועית) והפרת תנאי הרישיון. המשמעות היא שהמשרד איננו פוסק בנושאים כספיים ובסכסוכים, אם ישנם, בין המוסך ללקוח.
הגשת התלונה – יש להגיש את התלונה בכתב, עם פרטי התלונה וכן הפרטים הבאים:
שם המוסך/מכון הרישוי
תאריך הטיפול ומקומו
פירוט הטיפול שניתן
פירוט התלונה
מסמכים המעידים על פרטי האירוע( לרבות העתק חשבונית)
הטיפול בתלונה
אישור קבלה – משרד התחבורה ישלח אישור על הגשת התלונה תוך 14 ימים ממועד קבלתה. במקרה שהתלונה אינה בתחום טיפולו של אגף הרכב, יימסר למגיש התלונה הגורם אליו הועברה התלונה להמשך הטיפול, או שהתלונה תוחזר אליו.
תגובת המוסך - תוך שבוע ממועד קבלת התלונה, משרד התחברה יעביר את התלונה למוסך כדי שייתן את גרסתו.
בדיקה - המפקח המחוזי של אגף הרכב במשרד התחבורה, יבדוק את התשובה ויברר את הנדרש על מנת לקבל החלטה לגבי התלונה.
החלטה - המפקח המחוזי יקבל החלטה ויודיע עליה למוסך/מכון הרישוי ולמלין. ההחלטות האפשריות הינן:
דחיית התלונה - בזה מסתיים הטיפול.
דחיית הטיפול - במקרה שאחד הצדדים פנה לערכאות משפטיות ו/או לבוררות. המשך הטיפול בתלונה יתבצע לאחר גמר הטיפול המשפטי/הבוררות ולאחר קבלת פסק הדין/פסק הבוררות, לבירור האם יש מקום לנקוט בצעדים מנהליים נוספים מעבר להחלטות בית המשפט/הבורר
מתן אזהרה למנהל המקצועי - המפקח יוציא הודעת אזהרה למנהל המקצועי, ולידיעת מגיש התלונה. בזה הסתיים הטיפול
העברת תלונה לועדת אתיקה – במידה והוחלט כי יש ממש בתלונה, אזי הדיון והבירור מועברים לועדת האתיקה לנושא מוסכים/מכוני רישוי

דיון ועדת האתיקה - המנהל המקצועי של המוסך/מכון הרישוי יוזמן לדיוני הועדה. לוועדה סמכות להמליץ לרשות המוסמכת על נקיטת הצעדים הבאים:
התליה על תנאי של כתב ההסמכה של המנהל המקצועי לתקופת קצובה
שלילת רישיונו של המנהל המקצועי לצמיתות
שלילת רישיונו של המוסך/מכון הרישוי
המלצת ועדת האתיקה תועבר לידיעת המוסך/מכון הרישוי ומגיש התלונה.

החלטה
זכות שימוע – למנהל המקצועי יש זכות שימוע בפני משרד התחבורה, וזאת במקרה בו החליטה ועדת האתיקה להמליץ על נקיטת פעולה כלפי המנהל המקצועי או המוסך/מכון הרישוי. הזכות לשימוע עומדת להם תוך 15 יום. בתום תקופה זו, במשרד התחבורה יפעלו בהתאם לשיקול דעתה בהתייחס להמלצת וועדת האתיקה ותוצאות השימוע.

מחויבות משרד התחבורה בטיפול בתלונות לקוח וערעורים:
אישור קבלת התלונה - תוך 14 יום
עדכון מגיש התלונה - פעם בחודש לגבי הטיפול בתלונתו
מתן זכות תגובה לנשוא התלונה
מתן זכות שימוע - לשמאי/מנהל מוסך שעלול להינזק
סיום טיפול בתלונה, ללא ועדת אתיקה- תוך 45 יום
טיפול הוגן, מקצועי וללא משוא פנים
 הרכב וועדת אתיקה למוסכים - 2 נציגי משרד התחבורה ( יו"ר), נציג ציבור (מינוי איגוד במוסכים).
הרכב וועדת האתיקה למכוני רישוי - 2 נציגי משרד התחבורה ( יו"ר), נציג ציבור (מינוי איגוד מכוני הרישוי). 
 

       

  הרשם עכשיו לקבלת עדכונים של 'רכב ותחבורה'
קצר, ממצה, איכותי, חינם - אצלך אחת לשבוע - במייל
 

 

דואר אלקטרוני

שם

   
 

+ הוסף תגובה חדשה
תגובות: (צפה ב-  תגובות בעמוד זה)
Loading בטעינה...