QRCode
להשוואת מחירי משאיות
סרוק את הקוד
תקן ישראלי: מערכת ניהול בטיחות ואיכות של מערך תחבורה ותעבורה יבשתיות
"במשך כ-8 שנים הדריכה והטמיעה א. מורג יועצים את תקן 9301 בארגוני היסעים ותובלה ואף הכינה רבים מהם להתעדה. במהלך שנים אלו הופקו לקחים באמצעות למידה, סדנאות והדרכות של 400 מנהלי חברות הסעה ותובלה וכ-350 קציני בטיחות ונהגים אין ספור. כיום ברורים יותר היתרונות ודרכי ניהול הבטיחות בארגוני התחבורה."

2/12/2015
ד"ר אריה חממי, מורג יועצים

תקן ( standard ) הינו הגדרה של נורמה מקובלת או מחייבת בתחום מסוים. התקן נועד להבטיח ממשק יעיל בין ארגונים שונים, רמת שירות המקובלת במגזר מסוים ותאימות בין מערכות שונות המיוצרות או מופעלות על ידי ספקים שונים.
ת"י 9301 מגדיר קריטריונים ארגוניים הנדרשים למערכי תחבורה וזאת על מנת למצות את הפוטנציאל העסקי הגלום בהם מחד, תוך שמירה על רמת בטיחות נאותה מאידך.
כבכל תהליך של אימוץ נוהג חדש, החלטה על מעבר לתקן 9301 אינה דבר של מה בכך. אימוץ תקן 9301 כרוך בארגון מחדש של נהלי העבודה ומחויבות לתהליך ולכן, ההחלטה לאמץ תקן זה הינה החלטה אסטרטגית. רמת הרצינות הנדרשת לתהליך מסוג זה נגזרת מהדרישות הקפדניות של התקן והתוצרים אליהם הוא מכוון. התקן דורש כי הארגון יוכיח את יכולתו לספק באופן עקבי שירות להובלת מטענים או נוסעים על פי דרישות הלקוח וע"פ דרישות החוק. ארגון המעוניין לקבל תו תקן יידרש להוכיח כי הוא חותר לביצוע המשימה לשביעות רצון הלקוח וזאת ע"י מערכת ניהול באמ"ת, תוך שיפור מתמיד והתאמה לדרישות הלקוח.
בנוסף - יידרש הארגון לפעול אקטיבית על מנת להפחית את הסיכון לבני אדם ולרכוש למינימום האפשרי הסביר, תוך עמידה בדרישות החוק.
הדרך להשגת היעדים המוגדרים בתקן הינה באמצעות שתי גישות משלימות המומלצות בתקן: האחת, גישה תהליכית בתכנון, במימוש ובשיפור האפקטיביות של מערכת ניהול באמ"ת בארגון. השנייה, גישה מניעתית בתחום הבטיחות בתעבורה שמטרתה הפחתת הסיכון לעובדים, לנהגים, לכלי רכב וכו'.
גישה תהליכית הינה גישה המביאה בחשבון כי על מנת שארגון יתפקד באופן אפקטיבי עליו לסנכרן בין מספר רב של פעולות המקיימות ביניהן קשרי התניה, תוך ניהול משאבים כולל בראיה אסטרטגית של מטרותיו העסקיות של הארגון. לכן, נדרש הארגון לזיהוי התהליכים בתוכו ואופן השפעתם על תהליכים אחרים, לבניית תהליכי סנכרון במקרה הצורך ולניצולם להשגת היעדים. גישה זו למעשה מעודדת ניהול מערכת של יחסי גומלין בין תהליכים על מנת למצות את מירב הפוטנציאל הטמון בכל אירוע אינדיבידואלי.
לעומת זאת, הגישה המניעתית נועדה לדרבן את הארגון לנקוט פעולות מנע שמטרתם צמצום ההסתברות להתרחשות של אירועי בטיחות, תאונות וגרימת נזק פיזי או כלכלי. ההחלטה על הפעולות הננקטות ודרך מימושן מבוצעת באמצעות כלי ל'ניהול סיכונים' בתהליך שיטתי רב שלבי המורכב מזיהוי גורמי הסיכון, הערכת כל גורם סיכון מבחינת הסתברותו וחומרתו, בקרת סיכונים בדרך של החלטה על אופן ההתמודדות המתאים לכל סיכון ולמכלול הסיכונים, ביצוע פעולות מנע ובקרה על רמת השפעתם על הסיכונים שנצפו בתחילת התהליך. כל זאת על מנת לבטל או לפחות להפחית במידת האפשר את ההסתברות או חומרת הסיכון הנצפה.
שתי הגישות הנ"ל מוטמעות בדרישות התקן וכן מימוש ההנחיות מתוכנן כך שיוביל את הארגון לעמידה ביעדים אותם הוא הגדיר לעצמו. למעשה, מערכת ניהול באמ"ת דורשת שילוב של שתי גישות אלו על ידי הארגון באמצעות זיהוי התהליכים בארגון, הגדרת הרצף ויחסי הגומלין ביניהם, ביצוע ניהול סיכונים, הגדרת תהליכי ניטור, מדידה וניתוח של התהליכים ומימוש הפעולות הנחוצות לשיפור התוצאות המושגות בתהליכים אלו.
הגישה המניעתית המוזכרת לעיל מכוונת את החברה למימוש תכנית בטיחות בתעבורה. תכנית זו, הנראית כמובנת מאליה במבט ראשון כוללת את שלל האלמנטים הנדרשים על מנת לספק לארגון רמת בטיחות נאותה ומתקדמת. היא נפתחת בהגדרת מדיניות הבטיחות של הארגון וממשיכה בהגדרת תחומי אחריות וסמכות לצורך ניהול הבטי הבטיחות השונים בארגון, הגדרת תכנית הדרכה ורענונים תקופתית, ניהול עזרי הבטיחות בארגון בדגש על כלי הרכב, הגדרת תכנית למניעת תאונות בשילוב משובים ותמריצים ומאידך טיפול משמעתי בחריגים, הגדרת אופן הדיווח על אירועים חריגים וניתוחם ועוד.
מימוש תכנית הבטיחות מהווה את אחת מאבני היסוד של ת"י 9301 ונועדה לצמצם עד כמה שניתן את הסיכונים העסקיים והחברתיים הנובעים מארגון לא זהיר או לא בטיחותי דיו. הנדבך המשלים למהלכים שהוזכרו לעיל, הינו היבט משמעותי בכל ארגון לומד - תחקור. תחקור הינו כלי ראשון במעלה לצורך ניתוח כישלונות והישגים, לימוד נקודות התורפה והגדרת התיקון הנדרש להן. לכן, ת"י 9301 מכוון את הארגון למדידה, ניתוח ושיפור מתמידים של המוצר או השרות. הארגון מכוון על ידי הגדרות התקן לתחקר את עצמו כך שיעמוד ברמת השירות הנדרשת וישפר את האפקטיביות העסקית ורמת הבטיחות בארגון, תוך קביעת שיטות וטכניקות למימוש יעדים אלו.
מסקנות התחקיר הן אלו שקובעות מהן הפעולות הנדרשות לתיקון הליקויים ואף מצביעות על פעולות מנע הנדרשות על מנת לצמצם סיכונים בעתיד. נוהל זה של תחקור וניתוח אינו אפשרי ללא תהליכי מדידה וניטור שהינם הבסיס העובדתי לכל תהליך בחינה שהוא ולכן, על מנת להביא לידי ביטוי את דרישות המדידה והניטור המופיעות בתקן, נדרש הארגון לבצע מהלך יסודי ומשמעותי של מעבר לניהול תיעוד. הארגון נדרש לתיעוד כלל המידע הרלוונטי שאותו ניתן יהיה לנצל בעתיד לניתוח תהליכים ויעדים עסקיים – היבטי הכשרה והדרכה, תחזוקה, הוראות ונהלים שוטפים, תחקירים, דרכי טיפול במוצרים, כשירות גופנית של הנהגים ורמת נהיגתם תוך דגש על מילוי הוראות החוק ורמת השירות הניתנת ללקוח, אפקטיביות תכנון המשימות ויעילות ניצול המשאבים וכו'.
תיעוד כלל הנתונים הרלוונטיים יהווה את הבסיס לתהליכי התחקור והשיפור המתמידים אותם יעבור הארגון במשך הזמן. מהאמור לעיל קל להבין כי תהליך מורכב שכזה מושפע רבות מאופן הובלתו על ידי הנהלת הארגון ועל כן להנהלה תפקיד מכריע וכמעט בלעדי באופן הטמעת התקן בארגון. קליטת תקן 9301 בהצלחה בארגון דורשת מחויבות של ההנהלה לפיתוח ומימוש המערכת ולשיפורה המתמיד. ההנהלה נדרשת להוביל את הארגון ולהטמיע את המסר השזור בדרישות התקן. השגת מטרותיו העסקיות של הארגון וביסוסו כארגון מוביל ומצליח תוכל להתבצע רק תוך עמידה בדרישות הלקוח והחוק, שמירת רמת בטיחות נאותה וניהול משאבים נכון. הגדרת מדיניות ברורה ומתן דוגמא אישית לעובדים מהווים את הבסיס הכמעט מובן מאליו להתנעת מהלך משמעותי ורחב היקף כגון זה. הסמכת הארגון בתקן מבוצעת ע"י צוות מומחים, המדריך ומלווה את החברה בתהליך עד לעמידה בכל הדרישות. בסיום התהליך הארגון נבחן בכל אחד מהפרמטרים האמורים, כאשר צוות הסוקרים בוחן את כלל המרכיבים הנדרשים ע"י התקן ומחשב ציון משוקלל לארגון תוך מתן דגש גם על הנושאים שהינם תנאי הכרחי לעמידה בתקן.
לסיום, ראוי לציין כי ת"י 9301 מתבסס על ת"י ISO9001 ומותאם אליו – ארגון תעבורה או הובלה שיוכר כעומד בתקן 9301 יוכר גם כעומד בת"י ISO9001.


הרשם עכשיו לניוזלטרים של רכב ותחבורה: 
קצר, ממצה, איכותי, חינם - אצלך במייל
דואר אלקטרוני
שם פרטי
שם משפחה

Bookmark and Share
Back שלח לחבר הדפס
+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...


רכב ותחבורה
 מירב דסקלו הפקות בע"מ

מערכת: rechev@taler.co.il
מודעות: anat@taler.co.il
טלפון: 03-6839666


 
 
 
מבזק  חדשות
 
 
קישורים ממומנים

טרייד אין 
טרייד מוביל מכונית
מהיבואן לצרכן

 
www.trademobile.co.il


דיגום כלי רכב
דיגום והתקנת מערכות הידראוליות לצורך הרמה
www.npt.co.ilספר דיגיטלי, מגזין דיגיטלי,
קטלוג דיגיטלי, חוברת דיגיטלית

דיגיטלר
המרת חוברות לתצורה דיגיטלית
http://www.digitaler.co.il
 
[חזור למעלה]        [הוספה למועדפים]        [מפת האתר]        [יצירת קשר]        [קישורים]
 
 
     
לייבסיטי - בניית אתרים