QRCode
להשוואת מחירי משאיות
סרוק את הקוד
 משרד התחבורה: הוראת נוהל להגבהת רכבים

18/11/2016
שרות רכב ותחבורה 

משרד התחבורה פרסם לאחרונה הוראת נוהל להגבהת רכבים עד 50 מ"מ.

להלן הנוהל החדש (מס' H-02-2016), כפי שפורסם ע"י מהנדסת עינת סגל,
מנהלת אגף א' הנדסה ותקינה1. הרקע:
1.1 . הגבהה רכבים מבוצעת ע"י החלפת רכיבים במערכת המתלים של כלי הרכב.
1.2 . במסגרת תהליך להסדרת הנושא אל מול בעלי רכבי השטח והמתקינים המורשים, הוחלט לכתוב הוראת נוהל
ולקבוע את דרכי היישום ואת הדרישות טכניות להגבהות רכבים.
1.3 . בקביעת מדיניות משרד התחבורה להגבהת רכבים הוחלט להתבסס על עקרונות נוהל עבודה גרמני.
2. מטרה:
לתוספת גובה של עד 50 מ"מ תוך שימוש בערכות הגבהה N1- ו M1 לאפשר ביצוע הגבהות כלי רכב מקטגוריה
מאושרות על ידי מעבדה מוסמכת אירופאית.

3. הגדרות:
3.1 . מעבדה מוסמכת ישראלית לרכב – כהגדרתה בתקנה 1 לתקנות התעבורה, תשכ"א 1961- – מעבדה מוסמכת
לבדיקת רכב שאישר לעניין זה מנהל אגף הרכב.
3.2 . מעבדה מוסמכת אירופאית – מעבדה המאושרת ע"י מדינות האיחוד האירופאי.
3.3 . מתקין מורשה – מתקין בעל רישיון ממחלקת סחר המאושר לעיסוק מתאים לסוג ההתקנה, הנמצא בהסכם
פיקוח עם מעבדה מוסמכת ישראלית לרכב והמחזיק באישור אב טיפוס להתקנת ערכות הגבהה.
3.4 . יצרן מורשה – מתקין בעל רישיון לייצור רכב מנועי מטעם אגף הרכב.
Data Sheet Institute for Automotive Engineering 3.5 . נוהל עבודה גרמני – נוהל
.Kraftfahrwesen 751
4. בסיס חוקי:
תקנה 380 , תקנות התעבורה, תשכ"א 1961 (ביצוע שינוי מבנה בכלי רכב)

5. הדרישות והכללים להגבהת כלי רכב:
5.1 . הגבהת רכבים תעשה על ידי מתקין מורשה בלבד שקיבל את אישור משרד התחבורה.
5.2 . ההגבהה תעשה באמצעות השימוש באחת מהערכות הבאות:
א. ערכה מיבוא שיצורה נעשה בהתבסס על עקרונות הגרמני ובעלת תיעוד מטעם מעבדה אירופאית.
ב. ערכה מייצור מקומי שיצורה נעשה בהתאם להוראת נוהל משרד התחבורה "יצור ואישור ערכות להגבהת
כלי רכב" ובעלת תיעוד מתאים מטעם מעבדה מוסמכת ישראלית לרכב או מטעם מעבדה אירופאית
מאושרת.
5.3 . ערכות ההגבהה יהיו מן הסוג שיאפשרו הגבהת כלי הרכב עד ל- 50 מ"מ בלבד.
5.4 . ערכות ההגבהה יהיו מותאמות לדגם כלי הרכב.
5.5 . ביצוע ההגבהה יעשו על פי הנחיות יצרן ערכת ההגבהה. יש לוודא כי ההגבהה אינה עולה על 50 מ"מ ביחס
לגובה בטרם ביצוע ההגבהה.
5.6 . בדיקות כלי הרכב יבוצעו בהתאם להנחיות יצרן הרכב ובכלל זה:
א. בדיקת כיוון ציר קדמי ואחורי באמצעות מכשיר בעל גרסת פרטים מעודכנת
ב. כיוון תאורת חזית
ג. נסיעת מבחן התרשמותית כמקובל לאחר ביצוע פעולות אחזקה במערכת הבלמים.

6 . תהליכי רישום הרכבים עם ערכת ההגבהה:
6.1 . רישום הרכבים יבוצע בהסתמך ובכפוף ל:
א. אישור מתקין מורשה המאשר כי ההתקנה בוצעה בהתאם להנחיות יצרן ערכת ההגבהה.
ב. אישור בדיקה של מעבדה מוסמכת ישראלית לרכב המאשר כי ההתקנה בוצעה ע"י מתקין מורשה, בהתאם
להנחיות יצרן ערכת ההגבהה וכי הרכב נבדק בכל הקשור לביצוע ההגבהה ונמצא כשיר לתנועה.
6.2 . באישור המתקין ובמסמכי הבדיקה של המעבדה יירשמו פרטי ערכת ההגבהה והמתקין.
6.3 . בתנאים והגבלות ברישיון הרכב יירשם:
א. מותקן קיט הגבהה תוצרת XXX מדגם XXX מס"ד XXX .
ב. התקנת קיט ההגבהה בוצעה ע"י מתקין מורשה XXX .

 

 
Bookmark and Share
Back שלח לחבר הדפס


רכב ותחבורה
 מירב דסקלו הפקות בע"מ

מערכת: rechev@taler.co.il
מודעות: anat@taler.co.il
טלפון: 03-6839666


 
 
 
מבזק  חדשות
 
 
קישורים ממומנים

טרייד אין 
טרייד מוביל מכונית
מהיבואן לצרכן

 
www.trademobile.co.il


דיגום כלי רכב
דיגום והתקנת מערכות הידראוליות לצורך הרמה
www.npt.co.ilספר דיגיטלי, מגזין דיגיטלי,
קטלוג דיגיטלי, חוברת דיגיטלית

דיגיטלר
המרת חוברות לתצורה דיגיטלית
http://www.digitaler.co.il
 
[חזור למעלה]        [הוספה למועדפים]        [מפת האתר]        [יצירת קשר]        [קישורים]
 
 
     
לייבסיטי - בניית אתרים