QRCode
להשוואת מחירי משאיות
סרוק את הקוד
פוינטר טלוקיישן מדווחת על תוצאות הרבעון הרביעי ושנת 2017
פורסם:  06.03.18
 

 
הכנסות שנתיות של 78.2 מיליון דולר, צמיחה של 21% ביחס לאשתקד.
 
EBITDA שנתי מפעילות נמשכת בסך 13.2 מיליון דולר, זינוק של 50% ביחס לאשתקד.
 
פוינטר טלוקיישן בע"מ (נאסד"ק ובורסת ת"א: PNTR), ספקית מובילה של שירותי טלמטיקה ופתרונות טכנולוגיים לניהול ציי רכב, ניהול נכסים ניידים ורכבים מקושרים, פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת הכספים שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2017. 
 


דוד מחלב, מנכ"ל פוינטר אמר בהתייחסו לתוצאות: "אנו גאים מאוד בתוצאות שלנו ברבעון הרביעי ובשנת 2017 הנובעות ישירות מהצלחת מימוש האסטרטגיה שלנו.

כזכור, מטרותינו האסטרטגיות הינן:

(1) המשך פיתוח טכנולוגיות פורצות דרך שיספקו מידע עסקי למקבלי ההחלטות ועם ROI גבוה ללקוחותינו בתחומי ניהול ציי הרכב, ניהול נכסים ניידים ורכבים מקושרים.

(2) ביצוע מיזוגים ורכישות הנבחרים בקפידה במטרה להגדיל את דריסת הרגל שלנו בשוק ואת יכולותינו.

(3) המשך צמיחה בהכנסות על בסיס התשתית הקיימת תוך שיפור שיעורי הרווחיות שלנו.

התוצאות הפיננסיות של שנת 2017, אשר הינן תוצאות שיא בכל הפרמטרים התפעוליים, משקפות את תוצאות הביצוע המוצלח של אסטרטגיה זו ומשתקפות בצמיחה משמעותית בהכנסות, ברווח, בשיעור הרווחיות ובתזרים המזומנים.
 
האינטגרציה של Cielo בברזיל מתקדמת כמתוכנן ואנו מצפים כי היא תתרום לתוצאותינו ב 2018. במקביל, השלמנו את האינטגרציה של הרכישה האחרונה שלנו בדרום אפריקה ואנו כבר זוכים ליהנות מפירות רכישה זו.

ההשקעות שלנו בטכנולוגיה ובשיווק ומכירות מאפשרות לנו להמשיך ולשמור על קצב הצמיחה ועל המומנטום שלנו בשוק.
 
מר מחלב המשיך, "במהלך 2017, הטכנולוגיה שלנו היוותה גורם משמעותי ברכישת לקוחות חדשים, הגדלת ההכנסות משירותים והרחבת בסיס הלקוחות לפתרונות ניהול ציי רכב וניהול נכסים ניידים.

במהלך השנה, הודענו על זכייה במספר פרוייקטים, שניים מהם בתחום הרכב המקושר, האחד עם Nissan India והשני עם לובינסקי, יבואנית Peugeot-Citroen בישראל. ההטמעה המוצלחת של הטכנולוגיה של Cielo אפשרה לנו לזכות בחוזה עם Fibria בברזיל.
טכנולוגיית ניהול הנכסים הניידים של סלוקייטור, ה-Cellotrack Nano, הביאה לזכייה בחוזה מפתח בצפון אמריקה. בנוסף, דיווחנו כי Femsa בחרה בפתרון המתקדם ביותר שלנו לניהול ציי רכב, אשר נכנס לשימוש מוקדם יותר השנה. במבט קדימה, אנו מרגישים בטוחים ביכולתנו להצמיח את פעילותינו העסקית בהצלחה לעתיד הנראה לעין."
 
דגשים לתוצאות שנת 2017
הכנסות החברה ב-2017 הסתכמו ב-78.2 מיליון דולר, גידול של 21% בהשוואה ל-64.4 מיליון דולר ב-2016.
 
ההכנסות ממכירת מוצרים הסתכמו ב-2017 ב-26.2 מיליון דולר (34% מההכנסות) בהשוואה ל-22.8 מיליון דולר (35% מההכנסות) ב-2016, גידול של 15%. 
 
ההכנסות משירותים הסתכמו ב-2017 ב-52 מיליון דולר (66% מההכנסות) בהשוואה ל-41.6 מיליון דולר (65% מההכנסות) ב-2016, גידול של 25%. 
 
הרווח הגולמי ב-2017 הסתכם ב-40.2 מיליון דולר (51.4% מההכנסות), גידול של 26% בהשוואה ל-31.8 מיליון דולר (49.4% מההכנסות) ב-2016.
 
הרווח התפעולי על בסיס GAAP הסתכם ב-2017 ב-10.3 מיליון דולר, בהשוואה לרווח תפעולי של 6.2 מיליון דולר ב-2016. 
 
הרווח התפעולי על בסיס Non-GAAP הסתכם ב-2017 ב-11.4 מיליון דולר (15% מההכנסות), גידול של 49% בהשוואה לרווח תפעולי של 7.7 מיליון דולר (11.9% מההכנסות) ב-2016.
 
הרווח הנקי על בסיס GAAP מפעילות נמשכת הסתכם ב-2017 ב-16.5 מיליון דולר בהשוואה ל-3.3 מיליון דולר ב-2016.

הרווח כולל הכנסה חד-פעמית הנובעת מהכרה בנכס מס נדחה בהיקף של 9.2 מיליון דולר, אשר נרשם בעקבות הערכת הנהלת החברה שיותר סביר מאשר לא שנכסי המס ימומשו.
 
הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP מפעילות נמשכת הסתכם ב-2017 ב-9.4 מיליון דולר (12% מההכנסות), גידול של 46% בהשוואה ל-6.5 מיליון דולר (10.1% מההכנסות) ב-2016.
 
הרווח הנקי על בסיס GAAP למניה בדילול מלא מפעילות נמשכת הסתכם ב-2017 ב-2.03 דולר, בהשוואה לרווח של 0.42 דולר למניה בדילול מלא ב-2016.
 
הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP למניה בדילול מלא מפעילות נמשכת הסתכם ב-2017 ב-1.16 דולר, בהשוואה לרווח של 0.82 דולר למניה בדילול מלא ב-2016.
 
ה- EBITDAמפעילות נמשכת הסתכם ב-2017 ב-13.2 מיליון דולר (16.9% מההכנסות), גידול של 50% בהשוואה ל-8.8 מיליון דולר (13.7% מההכנסות) ב-2016.
 
החברה ייצרה תזרים מזומנים חיובי של 9.7 מיליון דולר. יתרת המזומנים ושווי המזומנים של החברה נכון ל- 31 לדצמבר 2017 הסתכמה ב-7.4 מיליון דולר והחוב הסתכם ב-10.1 מיליון דולר.
 
דגשים לתוצאות הרבעון הרביעי של 2017
ההכנסות ברבעון הרביעי של שנת 2017 הסתכמו ב-18.9 מיליון דולר – גידול של 8% בהשוואה להכנסות של 17.4 מיליון דולר ברבעון הרביעי של שנת 2016.
 
ההכנסות ממוצרים ברבעון הרביעי של שנת 2017 הסתכמו ב-5.5 מיליון דולר (29% מההכנסות), קיטון של 6% בהשוואה להכנסות של 5.8 מיליון דולר (34% מההכנסות) בתקופה המקבילה אשתקד.
 
הכנסות משירותים מתמשכים ברבעון הרביעי של שנת 2017 הסתכמו ב-13.4 מיליון דולר (71% מההכנסות), גידול של 16% בהשוואה להכנסות של 11.6 מיליון דולר (66% מההכנסות) בתקופה המקבילה אשתקד.

הגידול בהכנסות משירותים נבע בעיקר מהגידול בבסיס המנויים אשר צמח ב-36,000 מנויים מה-31 בדצמבר 2016 ו-9,000 מנויים מה-30 בספטמבר 2017.
 
הרווח הגולמי הסתכם ב-10 מיליון דולר (53.0% מההכנסות), גידול של 12.7% בהשוואה ל-8.9 מיליון דולר (50.9% מההכנסות) ברבעון הרביעי של שנת 2016.
 
הרווח התפעולי על בסיס GAAP הסתכם ב-2.3 מיליון דולר (12.3% מההכנסות), גידול של 43% בהשוואה ל-1.6 מיליון דולר (9.3% מההכנסות) ברבעון הרביעי של שנת 2016.
 
הרווח התפעולי על בסיס Non-GAAP הסתכם ב-2.7 מיליון דולר (14.2% מההכנסות), גידול  של 15% בהשוואה ל-2.3 מיליון דולר (13.3% מההכנסות) ברבעון הרביעי של שנת 2016. 
 
הרווח הנקי על בסיס  GAAP הסתכם ב-11.1 מיליון דולר (59% מההכנסות), בהשוואה ל-0.5 מיליון דולר (2.9% מההכנסות) ברבעון הרביעי של שנת 2016.

הרווח כולל הכנסה חד-פעמית הנובעת מהכרה בנכס מס נדחה בהיקף של 9.2 מיליון דולר כמצוין לעיל.
 
הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP הסתכם ב-2.2 מיליון דולר (11.8% מההכנסות), גידול של 26% בהשוואה ל-1.8 מיליון דולר (10.1% מההכנסות) ברבעון הרביעי של שנת 2016.
 
הרווח הנקי על בסיס GAAP למניה בדילול מלא ברבעון הרביעי של 2017 הסתכם ב-1.35 דולר, בהשוואה לרווח של 0.06 דולר למניה בדילול מלא ברבעון הרביעי של שנת 2016.
 
הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP למניה בדילול מלא ברבעון הרביעי של 2017 הסתכם ב-2017 ב-0.27 דולר, בהשוואה לרווח של 0.22 דולר למניה בדילול מלא ברבעון הרביעי של שנת 2016.
 
ה-EBITDA הסתכם ב-3.1 מיליון דולר (16.4% מההכנסות), גידול של 40% בהשוואה ל-2.2 מיליון דולר (12.6% מההכנסות) ברבעון הרביעי של שנת 2016.
 
במהלך הרבעון ייצרה החברה תזרים מזומנים חיובי של 3.7 מיליון דולר.
 
מידע אודות שיחת הוועידה
הנהלת פוינטר טלוקיישן תארח שיחת ועידה היום, ה-27 בפברואר, בשעה 17:00 (שעון ישראל) שתדון בתוצאות. להאזנה לשיחה יש לחייג מישראל 03-918-0685, מארה"ב יש לחייג 1-888-281-1167, מאנגליה יש לחייג
0-800-917-5108. הקלטת השיחה תהיה זמינה מספר שעות לאחר השיחה באתר החברה. 
 
אודות פוינטר טלוקיישן
במשך למעלה מ-20 שנים, פוינטר עצבה את חוקי שוק ניהול המשאבים הניידים (MRM) וכיום היא גם חלוצה בתחום הרכב המקושר (Connected Car). לפוינטר ידע נרחב בצרכי השוק והיא מפתחת היצע נרחב של כלים, טכנולוגיה ושירותים לתחום. רכבי העתיד יהיו מקושרים בצורה הדוקה יותר לעולם המידע, לשיפור וייעול החוויה ברכב.
 
הפלטפורמה החדשנית של פוינטר, המבוססת ענן ופועלת על בסיס תוכנה כשירות (SAAS), אוגרת מידע בזמן אמת ונתונים מהמשאבים הניידים של ארגונים – מהנהגים, הדרכים, תחומי העניין, רשת הלוגיסטיקה, הרכבים, נגררים, מכולות ומטענים. פלטפורמת ה-SAAS מנתחת את המידע הגולמי וממירה אותו למידע בעל ערך ללקוחותיה של פוינטר המספק להם תובנות מעשיות ובעיקר כלים לקבלת החלטות בארגון ובכך מאפשרת ללקוחות לשפר היעילות בארגון וכתוצאה מכך את השורה התחתונה קרי הגדלת הרווחיות. 
למידע נוסף בקרו באתר: www.pointer.com
 
מידע צופה פני עתיד
הודעה זו לעיתונות כוללת התבטאויות צופות פני עתיד ביחס לפעילות העסקית, המצב הפיננסי והתוצאות הכספיות של פוינטר והחברות הבנות שלה. התבטאויות צופות פני עתיד מתבססות אך ורק על הציפיות הנוכחיות של הנהלת פוינטר ומימושן תלוי בחוסר ודאויות ובסיכונים מסוימים הקשורים לשינויים טכנולוגיים ולדרישות השוק, להתבססות החברה על מספר מוגבל של טריטוריות, לירידה בביקושים למוצרי החברה ולאלה של החברות הבנות שלה, לחוסר יכולת לפתח ולהשיק בזמן טכנולוגיות, מוצרים ויישומים חדשים וכן לאובדן פלח שוק ולחץ על המחירים כתוצאה מתחרות – אשר עלולים להיות שונים בצורה מהותית מאלו שנצפו בהתבטאויות צופות פני עתיד אלו. חלק מהסיבות עשויות לגרום לכך שהתוצאות העתידיות בפועל יהיו שונות באופן מהותי מהתוצאות האחרונות או מהתוצאות המתוכננות בהתבטאויות צופות פני עתיד. פוינטר איננה מחויבת ואין כל התחייבות מצדה לעדכן או לשנות התחזיות שלעיל בין אם הדבר נובע משינויים כאמור, ממידע חדש, מאירועים לאחר מסירת התחזית או מכל גורם אחר. למידע מפורט יותר על הסיכונים ואי הוודאויות המשפיעים על החברה, יש לפנות לדיווחי החברה לרשות ניירות הערך בארה"ב .SEC
 
הערה כללית
דו"ח זה הינו לצורך נוחות בלבד. הדוח הרשמי והמחייב של החברה פורסם באנגלית וניתן לקריאה באתר האינטרנט של החברה www.pointer.com
 
 
 

הרשם עכשיו לניוזלטרים של רכב ותחבורה: 
קצר, ממצה, איכותי, חינם - אצלך במייל
דואר אלקטרוני
שם פרטי
שם משפחה
Bookmark and Share
Back שלח לחבר הדפס


רכב ותחבורה
 מירב דסקלו הפקות בע"מ

מערכת: rechev@taler.co.il
מודעות: anat@taler.co.il
טלפון: 03-6839666


 
 
 
מבזק  חדשות
 
 
קישורים ממומנים

טרייד אין 
טרייד מוביל מכונית
מהיבואן לצרכן

 
www.trademobile.co.il


דיגום כלי רכב
דיגום והתקנת מערכות הידראוליות לצורך הרמה
www.npt.co.ilספר דיגיטלי, מגזין דיגיטלי,
קטלוג דיגיטלי, חוברת דיגיטלית

דיגיטלר
המרת חוברות לתצורה דיגיטלית
http://www.digitaler.co.il
 
[חזור למעלה]        [הוספה למועדפים]        [מפת האתר]        [יצירת קשר]        [קישורים]
 
 
     
לייבסיטי - בניית אתרים