H 

יישום המלצות דו"ח שיינין
דו"ח ביקורת מס' 9 2008
 
הקמתה של וועדת שיינין סימנה מפנה ביחסה של מדינת ישראל לבעיית תאונות הדרכים. לראשונה נראה היה שקברניטי המדינה מבינים כי בעיה בסדר גודל שכזה מחייבת טיפול מערכתי וכולל, פרי מחשבה ותכנון, ולא סדרה של פעולות חלקיות ואקראיות.
ואכן, וועדת שיינין הביאה עימה בשורה חדשה. המלצותיה התוו תוכנית לאומית רב שנתית, המבוססת על אותם עקרונות שהנחו את המתקדמות שבמדינות העולם בפעילותן למניעת תאונות דרכים: ריכוז האחריות בידיו של גוף אחד חזק ועצמאי, נקיטת פעולות משולבות בתחומים שונים, והיערכות כלכלית נכונה ליישום פעולות אלו.
שמואל אבואב, מנכ"ל עמותת אור ירוק טוען כי כיום, שלוש שנים לאחר הגשת המלצות הוועדה, ניכר בבירור הפער בין החזון למציאות. יישומן החלקי של ההמלצות, כפי שעולה מהדו"ח שלהלן, מעקר למעשה את התועלת שאליה כיוונו חברי הועדה, ובייחוד את המלצתם המרכזית: הקמת רשות לאומית חזקה ועצמאית שתוביל ותרכז את הפעילות בתחום.
 
 כל עוד יימשך היישום המגומגם והחלקי של המלצות הועדה, לא יוכל הציבור להנות מפירות עבודתה החשובה. להלן ממצאי דו"ח הבדיקה:
 
 
וועדת שיינין
 
בסוף שנת 2004 מינה שר התחבורה ועדה שתכין "תכנית לאומית רב – שנתית לבטיחות בדרכים". ארבעה עשר חברי הועדה, בראשות ד"ר יעקב שיינין, ישבו על המדוכה כחצי שנה, וקיימו דיונים במסגרת וועדות משנה נושאיות. את המלצותיהם הגישו לשר התחבורה בחודש יולי 2005, ובהחלטת הממשלה  מיום 17.7.05 אומצו מרבית ההמלצות.
 
המלצות הועדה גובשו במסמך המכיל 121 המלצות הפרושות על ארבעה תחומים עיקריים:
 
§         שינויים מבניים (27 המלצות).
§         הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (28 המלצות).
§         התשתית הבטיחותית (11 המלצות).
§         מרכיבי התכנית הנוספים (55 המלצות).
 
 
המטרה
 
דו"ח זה בוחן את מידת יישומן של המלצות הוועדה במהלך שלוש השנים שחלפו מאז סיימה את עבודתה.
 
 
השיטה
 
במסגרת הבדיקה נסקרו 121 המלצות הוועדה על פי מידת יישומן, והן סווגו לשלוש קבוצות – המלצות שיושמו במלואן, המלצות שיושמו באופן חלקי בלבד, והמלצות שלא יושמו כלל.
 
 
 
 
 
 
 
עיקרי הממצאים
 
 
 • רק חמישית מהמלצות הועדה יושמו במלואן
 
 • הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים נותרה למעשה גוף חסר סמכויות ומשקל אמיתי מול הגורמים השלטוניים האחרים
 
 • המלצות הוועדה בתחום החינוך לבטיחות בדרכים בבתי הספר לא יושמו במלואן
 
 • היקף נוכחות שוטרי התנועה לא הוגדל באופן משמעותי, ולא הוגדל מספר ניידות התנועה ל 450
 
 • טרם הוקם מערך צילום ותיעוד של עבירות תנועה
 
 • לא בוצעו המלצות הועדה להצערת כלי הרכב בישראל ולעידוד גריעת כלי רכב ישנים (מעל 15 שנה)
 
 • הרפורמה החקיקתית בתחום דיני התעבורה לא יצאה עדיין אל הפועל
 
 • לא נקבעה בחוק החמרת הענישה לעברייני תנועה ולא נקבעו עונשי מינימום
 
 • טרם יושם שיתוף פעולה מלא בין מד"א למכבי האש לשם שיפור יכולת החילוץ של נפגעי תאונות דרכים
 
 • לא הובטח באופן מלא פינוי מוסק מאזורים מרוחקים
 
 • ברוב בתי החולים לא שופרו באופן משמעותי מערכי הטראומה
 
 
 
 
 
 
ממצאים - הרחבה
 
 
רק חמישית מהמלצות הועדה יושמו במלואן
 
דו"ח ועדת שיינין מכיל 121 המלצות בארבעה תחומים עיקריים. מתוך המלצות אלו, בוצעו במלואן רק 26 המלצות (21%), 60 המלצות נוספות (50%) בוצעו באופן חלקי בלבד, ו - 35 המלצות (29%) לא בוצעו כלל, זאת למרות החלטת הממשלה המאמצת את רוב ההמלצות (ר' נספח 3 המפרט את מידת הביצוע של כל אחת מההמלצות).
 
 
מעמד הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים
 
המלצתה העיקרית והחשובה ביותר של הועדה נגעה למעמד הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מתוך הכרה בצורך לרכז את הפעילות בתחום בידי גורם אחד, הומלץ להפריד את הרשות ממשרד התחבורה, ולהפוך אותה לגוף סטאטוטורי עצמאי וחזק, שיתאם בין הגורמים השונים הנוגעים לבטיחות בדרכים, ויוביל את העשייה בתחום זה.
 
אף שבאופן פורמאלי הופרדה הרשות ממשרד התחבורה, והחלה לפעול על פי חוק מיוחד (חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הוראת שעה), התשס”ו-2006), בפועל היא נותרה גוף חסר סמכויות ומשקל אמיתי מול הגורמים השלטוניים האחרים. ביצוען החלקי של ההמלצות בעניינה לא אפשרו את השלמת המהלך שיחזק את מעמדה ויהפוך אותה לגורם בעל השפעה של ממש.
 
כך למשל, הייתה אמורה הרשות להקצות משאבים למימון גופים שונים (רשויות מקומיות, משטרת ישראל, משרד החינוך) בהתאם למידת יישומם של היעדים שהציבה בפניהם. בפועל, משמשת הרשות ברוב המקרים גורם ממליץ בלבד להעברת המימון. גם תקציב הרשות אינו תואם באופן מלא את המלצות הוועדה, ובנוסף לכך טרם ביססה הרשות את מעמדה כגוף המאגד את כל המידע בתחום הבטיחות בדרכים, באמצעות הקמת מרכז מידע לאומי הפתוח לשימושו של הציבור הרחב.
 
 
 
 
 
 
 
 
חינוך תעבורתי
 
המלצות הוועדה בתחום החינוך לבטיחות בדרכים בבתי הספר לא יושמו במלואן. טרם שולבו לימודי נהיגה עיוניים בתוכנית הלימודים, ועדיין לא הונהג מבחן עיוני ארצי בתורת הנהיגה בסוף כיתה י', כתנאי לקבלת תעודת בגרות. חינוך תעבורתי, שהומלץ לקיים בכל שכבות הגיל, מיושם רק בחמש שכבות (א', ה', ט', י', יא',) ובשנת הלימודים הבאה אף יצומצם לארבע שכבות (ללא כיתות ט').
 
 
שיפור האכיפה
 
הועדה ראתה באכיפה המשטרתית כלי מרכזי במאבק בתאונות הדרכים. לשם כך קבעה כיעד הוספת 1,500 שוטרי תנועה והגדלה של פי שתיים בנוכחות המשטרתית. הממשלה לא אימצה את ההמלצה לגייס לשם כך חיילים בשירות סדיר, אך גם לא הובילה פתרון אחר שיגדיל את מצבת כוח האדם במשטרת התנועה. כך נוספו עד כה לאגף התנועה במשטרה רק כ 200 סטודנטים המועסקים כשוטרים, והיקף הנוכחות לא הוגדל באופן משמעותי.
 
אי הגדלת מספר השוטרים מנע את גם את יישום המלצת הועדה להגדלת מספר ניידות התנועה ל 450 , בשל היעדר כוח אדם להפעלת הניידות. בתחום אחר – הקמת מערך תיעוד לעבירות תנועה – החל המשרד לביטחון פנים זה מכבר להיערך לרכישתם והפעלתם של מצלמות דיגיטאליות נייחות (פרוייקט א-3), אולם עד כה, ולמרות חלוף הזמן הניכר, טרם יצא הפרויקט לדרך.
 
 
בטיחות כלי הרכב
 
כל המלצות הועדה להצערת כלי הרכב בישראל ולעידוד גריעת כלי רכב ישנים (מעל 15 שנה) לא בוצעו, וכלי רכב ישנים, אשר רמת האבזור הבטיחותי שבהם נמוכה לרוב ביחס לכלי רכב חדשים, ימשיכו להיות חלק מהנוף התעבורתי בישראל בשנים הבאות. גם המלצת הועדה להקטין את גיל כלי הרכב החייב במבחן רישוי דו שנתי מ 20 ל 15 שנים, לא יושמה.
 
 
 
 
 
שיפוט וחקיקה
 
בתחום שפיטת עברייני התנועה הציעה הועדה רפורמה חקיקתית בתחום דיני התעבורה, אך הכנתה לא יצאה עדיין אל הפועל, ולא ברור מה מתוכה עומד להיות מיושם. בין השאר הציעה הועדה גיבוש סדרי דין ודיני ראיות מקלים לשם זירוז ההליך השיפוטי, החמרת הענישה וקביעת עונשי מינימום, ועוד. אף שחלק מההמלצות זכו להתייחסות ולעבודת הכנה, לא יצאה אל הפועל, כאמור, אף אחת מההמלצות. בנוסף לא נערכה בחינה מחדש של החקיקה הנוגעת לביצוע בדיקות דם לנהגים שיכורים, ולא הוגדרו מחדש מצבי החולי של נהגים המחייבים דיווח של רופאיהם למשרד התחבורה.
 
 
מערך הפינוי וההצלה
 
שיפור מערך החילוץ, הפינוי וההצלה של נפגעי תאונות הדרכים מתבטא באופן ישיר בחיסכון בחיי אדם. המלצות הועדה בתחום זה זכו ליישום חלקי ואיטי: טרם יושם שיתוף הפעולה בין מד"א למכבי האש לשם שיפור יכולת החילוץ של הנפגעים מתוך כלי הרכב (רק תחנת הזנקה משותפת אחת נפתחה מתוך חמש, וצוותי מד"א לא הוכשרו בתחום החילוץ ולא צוידו בהתאם).
 
לא הובטח כראוי פינוי מוסק מאזורים מרוחקים (חברת "להק" שמפעילה שירות מסוג זה נאלצה להפסיק את פעילותה באזור הדרום מאחר ולא הוכנה תשתית חוקית שתאפשר לה לפעול בכדאיות כלכלית), ולא בכל בתי החולים שופרו באופן משמעותי מרכזי הטראומה.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
מסקנות והמלצות
 
 
ליישום חלקי של המלצות הועדה אין תועלת ממשית
 
תועלתן של המלצות ועדת שיינין טמונה ביישומן המלא, או לפחות ביישום רובן המכריע. ליישום חלקי אין כמעט תועלת, שכן יתרונו של אופי המאבק בתאונות הדרכים, כפי שהתוותה הוועדה, הוא בהיותו כולל ומקיף. תחום החינוך התעבורתי, שינויי החקיקה, הצערת כלי הרכב, הגברת האכיפה ושיפור מערך הפינוי, החילוץ וההצלה של נפגעי תאונות דרכים – בכל אלו דרושה פעילות מיידית לשם יישום המלצות הוועדה.
 
 
יש לחזק את מעמד הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים
 
העיקרון על פיו דרוש יישום מלא וכולל של ההמלצות נכון גם לגבי המלצות הועדה בעניין מעמד הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים; הסדרת מעמדה הפורמאלי בלבד, מבלי להקנות לה את הסמכויות המלאות שעליהן המליצה הועדה, לא משיגה את מטרתן של ההמלצות – הקמת גוף מרכזי חזק שירכז את הטיפול במאבק בתאונות הדרכים באופן מערכתי וכולל.
 
 
על הממשלה לפקח על התקדמות יישום ההמלצות
 
מצב שבו שלוש שנים לאחר אימוץ המלצות הועדה על ידי הממשלה רובן אינן מיושמות באופן מלא, ומחציתן אינן מיושמות כלל, מחייב פעולה מצד הממשלה. מן הראוי להקים מנגנון פיקוח שיעקוב אחר מידת היישום של כל אחת מהמלצות הועדה שאומצה על ידי הממשלה, וידווח על כך מעת לעת לממשלה. המלצות אשר יישומן אינו מבוצע, או שהוא מבוצע באופן ובקצב שאינן משביעי רצון, צריך שיעלו לדיון בפורום שתקבע הממשלה, כגון בועדת השרים לענייני בטיחות בדרכים, שם תתקבלנה החלטות מעשיות בדבר הדרכים לזירוז יישום ההמלצות.
 
 
                                                                                   ירון קנר, עו"ד
 
                                                                          ראש תחום ביקורת ציבורית
 
 
 
 
 
 
מס'
תחום ההמלצות
סה"כ
בוצע
חלקי
לא בוצע
1
שינויים מבניים                                         27                                                                                                
11
7
9
רמת ממשלה
1
1
 
 
מעמד הרשות
7
4
1
2
חינוך לנהיגה ולבטיחות
4
2
1
1
חיילי חובה לאכיפה משטרתית
5
2
1
2
מדיניות ריסון כלי רכב
4
 
1
3
מימון התכנית
3
1
1
1
ראייה ארצית
3
1
2
 
2
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים            28                                   
6
16
6
תחומי פעילות
13
4
7
2
מימון הפעילות
5
 
3
2
ניהול בטיחותי של תשתית בטיחותית
4
 
3
1
אגף מידע ומחקר
5
2
2
1
תקציב הרשות
1
 
1
 
3
התשתית הבטיחותית                               11                                      
1
6
4
המרחב העירוני
7
 
6
1
דרכים בינעירוניות
4
1
 
3
4
מרכיבי התכנית הנוספים                          55                                 
8
31
16
יצירת מודעות
5
1
4
 
נוכחות משטרתית
6
 
2
4
חקיקה וענישה
8
1
4
3
בטיחות כלי רכב פרטיים
5
 
3
2
בטיחות כלי רכב כבד ואוטובוסים
8
4
3
1
שימוש בטכנולוגיות
2
 
2
 
מערך פינוי והצלה
9
2
4
3
חינוך והכשרה
12
 
9
3
סה"כ
המלצות 
סטאטוס ביצוע ההמלצות
בוצעו במלואן
בוצעו חלקית
לא בוצעו
121
26
60
35
באחוזים
21%
50%
29%
 
 
 
 נספח 3
 
מידת יישומן של המלצות ועדת שיינין - פירוט
 
 
 
ההמלצה
האם בוצעה ?
פירוט הפעילות שבוצעה
כן
חלקי
לא
שר ייעודי לבטיחות בדרכים
P
 
 
שר התחבורה והבטיחות בדרכים מופקד על הנושא באופן ישיר
 
הרשות הלאומית תופרד ממשרד התחבורה ותהיה רשות סטטוטורית עצמאית לחלוטין האחראית ישירות לבטיחות בדרכים
 
P
 
 
 
הרשות הופרדה ממשרד התחבורה, אולם שר התחבורה הוא "השר האחראי " ומנהל בפועל את הפעילות באמצעות ה- יו"ר, חברי המועצה והמנכ"ל
הרשות תפעל מכוח חוק
P
 
 
התקבל בכנסת ב – 12 יולי 2006 "חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים"
תקציב הרשות ייקבע בחוק
P
 
 
מעוגן בחוק, בפרק ה'
אגרת בטיחות תהיה בשיעור של 9% מסך ביטוח החובה
 
 
P
ההמלצה לא התקבלה בוועדת הכלכלה והתקציב יבוא כולו מתקציב המדינה (מופיע גם בעמוד מספר  23 )
מנכ"ל הרשות יהיה בדרגת מנכ"ל משרד
 
 
P
לא מעוגן בחוק בפרק ד' - מנהל הרשות ועובדיה
מועצת הרשות תמונה על ידי שר התחבורה
 
P
 
השר מציע ואל הצעתו צריך לצרף הסכמת שר האוצר (נוהל קבוע)
יו"ר מועצה חיצוני
P
 
 
מתקיים כמקובל בנוהל מינוי יו"ר לחברה ממשלתית
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ההמלצה
האם בוצעה ?
פירוט הפעילות שבוצעה
כן
חלקי
לא
האחריות ללימוד עיוני של תורת הנהיגה והבטיחות בדרכים תועבר לאחריות משרד החינוך
 
P
 
 
 
ברמה העקרונית הועברה האחריות
בסוף כיתה י' יתקיים מבחן עיוני ארצי בתורת הנהיגה והבטיחות כתנאי לקבלת בגרות ולימוד נהיגה
 
 
P
 
יתקיים החל משנה"ל הקרובה (תשס"ט), 95% ממנהלי בתי הספר הביעו הסכמתם בכתב.
מת"ח והרשות יקבעו את התכנים למבחן העיוני, משרד החינוך יקבע את מערכי השיעור מהגן ועד כיתה י'
 
P
 
 
רק משרד החינוך והרשות יקבעו את התכנים
 
שילוב לימודי נהיגה עיוניים במערכת החינוך
 
 
P
 
 
הנושא בתהליך גיבוש והקמה
 
הגדלת נוכחות המשטרה פי שניים מהמצב הנוכחי
 
 
P
 
לא בוצע, לאור העובדה שלא גויסו 1,500 חיילים לשירות במשטרה
שיבוץ 1,500 חיילים וחיילות בחובה בהסכם עם צה"ל כסיירי תנועה
 
 
P
לא בוצע לאור בקשת המועצה לביטחון לאומי לבחון בראייה כוללת את הקצאת כוח האדם הצבאי. כחלופה גויסו 100 שתמי"ם
משטרת התנועה מקבלת אחריות על "סיירת התנועה"
 
P
 
אחריות את"ן היא על יחידת השתמי"ם
הסיירים יוכשרו כשוטרי תנועה וינועו בניידות משטרה
P
 
 
בוצע
הסיירים יהיו כפופים למשטרת התנועה ולא יוכלו לבצע תפקידים אחרים
P
 
 
מבוצע
 
 
ההמלצה
האם בוצעה ?
פירוט הפעילות שבוצעה
כן
חלקי
לא
הצערת כלי הרכב כהחלטת מדיניות
 
 
P
 
עידוד גריעת רכב ישן בגיל של עד 15 שנה באמצעות זיכוי מס קנייה לצרכי רכב חדש
 
 
P
 
העלאת מס על הדלק באופן משמעותי ובמקביל הורדת מס קנייה על רכב חדש
 
 
P
לא בוצע
השלמת פיתוח של מערכות הסעת המונים (רכבת ישראל והרכבות הקלות בי-ם ובת"א)
 
P
 
תהליך קידום מערכות הסעת המונים מצויה בתהליך. רכבת ישראל מקדמת פיתוח מסילות ומפגשי מסילה – כביש לשדרוג בטיחות הנסיעה ברכבת

 
ההמלצה
האם בוצעה ?
פירוט הפעילות שבוצעה
כן
חלקי
לא
תקציב הרשות הלאומית למימון כל הפעילויות (להוציא תשתית עירונית) יעמוד על סך של 550 מיליון ₪ לשנה (160 מלש"ח מתקציב המדינה, 390 מלש"ח מאגרת בטיחות על ביטוח חובה)
 
P
 
החלוקה על פי ההמלצה לא מתקיימת הלכה למעשה.
 
9% אגרת בטיחות על ביטוח חובה לסוגיו
 
 
P
המלצה לא התקבלה בוועדת הכלכלה
שדרוג רמת הבטיחות בתשתיות הבינעירוניות תמומן מתוך תקציב המדינה כחלק מהתכנית הרב שנתית של החברה הלאומית לדרכים
P
 
 
 
מעוגן בתקציב המדינה במת"ח, בתקציבי החברה הלאומית לדרכים ובתקציבי הרכבת

 
 
 
 
 
ההמלצה
האם בוצעה ?
פירוט הפעילות שבוצעה
כן
חלקי
לא
חלק מתפקידי הרשות הלאומית יהיה לטפל בתשתית העירונית
 
 
P
 
הנושא מטופל על ידי סמנכ"ל המשרד באופן מלא (יצחק זוכמן) ובתיאום מסוים עם הרשות
הרשות הלאומית תפקח על הבטיחות ברשויות המקומיות
 
P
 
 
הרשות מפעילה מערך של כ – 20 מנהלי אזורים להנחיה, פיקוח וליווי על הבטיחות ברשויות
 
פיקוח בתחומי הבטיחות על :
תשתית הכבישים והמחלפים
 
P
 
תהליך פיקוח - בהקמה
מסילות הברזל והמפגשים
 
P
 
תהליך פיקוח - בהקמה
כלי הרכב השונים (פיקוח עליון)
 
 
P
לא נמצא בסדר היום של הרשות
רישיונות הנהיגה (פיקוח עליון)
 
 
P
לא נמצא בסדר היום של הרשות
מידע ומחקר
הקמת מרכז מידע לאומי והפעלתו
 
P
 
בתהליך תכנון – קיים תקציב לנושא
ניתוח וניטור מגמות
P
 
 
מבוצע באופן שוטף
ביצוע השוואות בינלאומיות
P
 
 
מבוצע בעיקר בדוחות עיתיים ובדוח שנתי
ביצוע מחקר יישומי
 
P
 
בהיקף קטן
חקר תאונות לעומק                
 
P
 
ע"י מנהלי בטיחות אזוריים בעזרת קציני את"ן
קידום טכנולוגי לבטיחות
 
P
 
נושא הטכנולוגיה, מצוי בטיפולו של מדען מת"ח ולא ברשות
פעילות להגברת מודעות הציבור
בחירת נושאי בטיחות בעיתיים
P
 
 
מבוצעים מסעי פרסום
הסברה באמצעי התקשורת
P
 
 
מבוצעים מסעי פרסום
קורסים לבטיחות לקבוצות אוכלוסיה ייחודיות
 
P
 
בהקמה – מתחיל פיילוט לנהגי תובלה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ההמלצה
האם בוצעה ?
פירוט הפעילות שבוצעה
כן
חלקי
לא
מימון פעולות פיקוח, איסוף מידע, ביצוע מחקר ופעולת להגברת המודעות
 
P
 
מבוצע חלקית
תקצה כספים למימון שיפורים בטיחותיים בתשתיות (עירונית ובינעירונית) לתגבור משטרת התנועה, להסברה, לחילוץ והצלה ולחינוך והכשרה
 
P
 
הנושא מעוגן בתקציב המדינה ולכן מי שבפועל מנהל את ההקצעות הוא האוצר. לרשות יש יכולת להמליץ ולהגיע לסיכומים עם האוצר, אבל הרשות לא "מקצה" כספים
הרשות תקבע יעדים ותקבל דיווח שוטף על התקדמות בהשגת היעדים ולא תהיה "צינור" להעברת מקורות המימון
 
P
 
הכנת היעדים והסדרת הדיווח על ההתקדמות נמצא בתהליך הקמה ומיסוד, בתרבות הבין משרדית יש לתהליך כזה סיכוי קלוש להתקיים
הרשות תוכל לשנות מעת לעת את התחומים שהיא תממן ללא מגבלות
 
 
P
הואיל ותקציב המדינה הוא הקובע את יעדי ההקצאה, לא ניתן להניח ששינויים בתחומי המימון אפשריים
הרשות תוכל להוסיף תחומים למטרות מימון בהתאם להחלטת מועצת הרשות
 
 
P
כנ"ל
 
הכנת תסקיר בטיחות לכל תוכנית של דרך חדשה
 
 
P
 
 
 
הנושא מצוי באחריות החברה הלאומית
לדרכים. מחלקת הבטיחות של החברה, שוקדת בנושא ואין כאן תהליך אליו התכוונה הוועדה של תסקיר בטיחות המועבר לאישור
הרשות ורק לאחר מכן יוצא פרויקט הסלילה לדרך
 
 
הקמה ותחזוקת מערכת מידע בטיחותי
 
P
 
 
הנושא מצוי באחריות החברה הלאומית לדרכים. מחלקת הבטיחות של החברה, שוקדת בנושא והמידע הנ"ל לא מצוי באחריות הרשות
ניטור רשת הדרכים והרחובות העירוניים
 
 
P
 
פיתוח מתודולוגיה וכללים לתכנון בטיחותי של דרכים ורחובות
 
P
 
מתבצע בעיקר באחריות ר' אגף בכיר לתכנון תחבורתי ב – מת"ח ולא ברשות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ההמלצה
האם בוצעה ?
פירוט הפעילות שבוצעה
כן
חלקי
לא
להקים תשתיות למניעת כניסת תנועה עוברת לרחובות מאספים ומקומיים
 
 
 
P
לא מיושם
לקבוע הסדרי תנועה ייחודיים בקרבת בתי ספר
 
P
 
בהתאם לתוכנית העבודה הספציפית של מטה הבטיחות בהתאם להנחיות המפע"ת
לאסור חנייה על מדרכות
 
P
 
אין חקיקה גורפת, הכל מקומי ובהתאם לתוכנית העבודה הספציפית של מטה הבטיחות
להתקין מעברי חציה מרומזרים בקטעי דרך של רחובות בהם המהירות גבוהה
 
 
P
 
 
כנ"ל
לבנות מעברי חציה שיבליטו את הולכי הרגל
 
 
P
 
כנ"ל
ברחובות עורקיים עם מפרדות, יש להקים גדרות על המפרדות
 
P
 
 
כנ"ל
יש להפחית את מהירות הנסיעה ברחובות מקומיים ל – 30 קמ"ש (בקרבת אזורי פעילות של ילדים וקשישים)   
 
P
 
כנ"ל
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ההמלצה
האם בוצעה ?
פירוט הפעילות שבוצעה
כן
חלקי
לא
עיסוק בנושאים מרכזיים המחייבים טיפול ברמת המודעות (חגורת בטיחות, מהירות מופרזת, עקיפה מסוכנת, זכות קדימה, אלכוהול וסמים, טלפון סלולארי, היסח דעת בנהיגה, מצב הרכב)
 
 
P
 
ברמה הארצית הנושאים מטופלים באופן חלקי
ברמת השטח בהתאם לתוכנית העבודה של מטה הבטיחות
הבאת המסרים לציבור במכלול האמצעים (מדיה אלקטרונית, כתובה, אינטרנט, ייעודית ומגזרית)
 
 
P
 
 
 
כנ"ל
 
 
 
 
שילוב ושת"פ עם גופים שלטוניים נוספים תוך רתימתם לנושא הבטיחות
 
 
 
 
P
 
 
 
 
 
 
 
 
לדוגמא: החברה הלאומית לדרכים, רכבת ישראל, משרד החינוך, משטרת ישראל, משרד הבריאות, ועדות הכנסת
 
 
טיפול בקבוצות סיכון ואוכלוסיות ממוקדות (נהגי רכב כבד, נהגי הסעות, נהגים צעירים, עולים, ערבים וחרדים)
 
 
 
 
 
 
 
בתהליך הכנה והתארגנות
טיפול ב – 3 נושאים חדשים בשנה בהיקף כולל של כ – 30 מלש"ח
 
 
P
 
לדוגמא: תוכנית חרום למגזר הערבי, תוכנית למניעת היפגעות כלי רכב דו - גלגלי, תוכנית לצמצום פגיעה ע"י בע"ח משוטטים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ההמלצה
האם בוצעה ?
פירוט הפעילות שבוצעה
כן
חלקי
לא
הגדלת מספר הניידות         ל – 450 במשמרת , ב – 2 משמרות וכן 150 ניידות במשמרת שלישית
 
 
P
 
לא בוצע, לאור העובדה שלא גויסו 1,500 חיילים לשירות במשטרה
גיוס 1,500 חיילים לתפקידי סייר תנועה (נדון בפרק השינויים המבניים בעמוד21 )
 
 
P
 
לא בוצע לאור בקשת המועצה לביטחון לאומי לבחון בראייה כוללת את הקצאת כוח האדם הצבאי. כחלופה גויסו 100 שתמי"ם
ביקורת קבועה של כלי רכב בהיקף של כ -4 מיליון כלי רכב בשנה
 
 
P
 
לא מבוצע לאור העובדה שלא גויסו 1,500 חיילים לשירות במשטרה
ביקורת משאיות גם בנושאי מטען, צמיגים, שעות נהיגה וכיו"ב
 
P
 
הנושא מבוצע באופן חלקי ביותר
הרחבת מערך שליטה ובקרה ארצי בשיתוף החברה הלאומית לדרכים
 
 
 
P
 
מערך בקרה ושליטה כאמור הוקם על ידי החברה הלאומית לדרכים בשת"פ עם אגף התנועה        
הרשות הלאומית צריכה להיות מעורבות בתהליכי קבלת החלטות רלוונטיות במשטרת התנועה ושותפה פעילה ביעדים.
 
 
 
P
 
 
בתהליך התארגנות ויצירת נהלי שת"פ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ההמלצה
האם בוצעה ?
פירוט הפעילות שבוצעה
כן
חלקי
לא
הובלת מהלך לחקיקה חדשה בכל הנוגע לתחבורה יבשתית על בסיס החקיקה הנמצאת בהכנה במשרד התחבורה
 
P 
 
מצוי בתהליך עבודה מתמשך זה מספר שנים ובמסגרת מת"ח. הופץ תזכיר חוק כטיוטא להערות
 
 
 
 
גיבוש סדרי דין ודיני ראיות מיוחדים ומקלים
 
 
 
 
 
 
P
 
בחינה של מדרג הענישה בעבירות תעבורה חמורות ובמיוחד עבירות הגורמות לסיכון ולפגיעה באדם
 
P
 
הוצע שבחוק תחבורה יבשתית יוסיפו לענישה של גרימת מוות ברשלנות עד 10 שנות מאסר
 
 
פריסת מערך מצלמות לצרכי אכיפה            
 
 
 
P
 
 
 
 
נמצא בהליך מכרזי במשרד לבט"פ
הגדלת מצבת שופטי תעבורה ב – 10 שופטים בשנים 2006 – 2008
P
 
 
צורפו 10 שופטים במהלך התקופה הנ"ל
העלאת רף עונשי המינימום של מאסר ופסילת רישיונות
 
 
P
מצוי בדיונים שונים אך בשלב זה ללא הכרעה
הוספת עבירה של "גרימת מוות ברשלנות רבתי"
 
P
 
מוצע לכלול בחוק תחבורה יבשתית
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ההמלצה
האם בוצעה ?
פירוט הפעילות שבוצעה
כן
חלקי
לא
ביטול המיסוי (למעט מע"מ) על אביזרי רכב (כריות אויר צידיות, ABS, ESP, TPMS, התרעה על אי חגירת חגורת בטיחות)
 
P
 
 
 
יש שיעור מס מופחת ל – כריות אויר ו – ESP 
מעת לעת תוכן רשימה עדכנית בתיאום עם רשויות המס
 
 
 
P
 
 
לא רלבנטי
הוצאת עלות אביזרי הבטיחות משווי הרכב לצורך חישוב הטבת מס ברכב חברה
 
 
 
P
 
לא בוצע
עידוד גריעה של כלי רכב לאחר 15 שנים באמצעות זיכוי במס קנייה לרכישת רכב חדש (נדון גם בפרק - שינויים מבניים)
 
P
 
עדיין לא נקבע כתקנה/חוק מחייב. כיוזמה, ניתן לראות במועצות אזוריות גורעים מהמצבה אוטובוסים להסעות תלמידים לאחר 14 שנה, וקונים חדש בסכום של 200,000 ₪ במקום 1,200,000, בסבסוד של משרד החינוך ומת"ח
בדיקת רישוי פעמיים בשנה לרכב שגילו מעל 15 שנים
 
 
P
 
 
מתבצע לרכב מעל גיל 20 שנה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ההמלצה
האם בוצעה ?
פירוט הפעילות שבוצעה
כן
חלקי
לא
משנת 2006 תותר הפעלתם של אוטובוסים חדשים רק עם חגורות בטיחות
 
P
 
 
 
חיוב נוסעים באוטובוסים עם חגורות בטיחות לחגור אותם
 
P
 
 
 
למרות החיוב, אין אכיפה משמעותית
הסעת ילדים תתבצע רק באוטובוסים בהם הותקנו חגורות בטיחות
 
P
 
לא מתבצע בקפידה
אכיפת תקינות המערכות להגבלת מהירות בכלי רכב כבדים
 
P
 
 
 
בכל רכב מעל 15 טון
האחריות לתקינות כלי רכב כבדים ורכב להסעות תוטל על
 
 
מנהלי החברות וקציני הבטיחות
 
P
 
 
 
נקבע בחוק שירותי הובלה
חיוב בדיקה רבעונית לכלי רכב כבדים ואוטובוסים במוסך מורשה
 
 
 
P
 
 
הנוהל התקף – בדיקה חצי שנתית
אימוץ הטכוגרף הדיגיטלי לאחר אישורו ע"פ התקן האירופאי
 
 
 
P
 
 
קיימת החלטה עקרונית בנושא אך טרם סוכם לביצוע על ידי אגף הרכב
אימוץ ועדת סגיס
 
 
P
לא בוצע
 
 
 
 
 
 
הקמת מערך לתיעוד עבירות תנועה וכשלים תוך שילוב מערך המצלמות במערכת הבקרה והשליטה המרכזית המשותף היום לחברה הלאומית בדרכים ולמשטרת ישראל
 
 
 
P
 
 
הפרויקט היחידי בתחום הוא כרגע פריסת מצלמות לאכיפת מהירות ורמזור אדום - נמצא במכרז במשרד לבט"פ
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ההמלצה
האם בוצעה ?
פירוט הפעילות שבוצעה
כן
חלקי
לא
לימוד הנהיגה יתקיימו בכל שכבות הגיל של בתי הספר. הוראת הלמידה תתבצע באמצעות מערכי לימוד מובנים, תכנים מקצועיים, ספרי לימוד וכיו"ב. יש מקום לשלב שיטות הוראה מתקדמות הכוללות פרויקטים ועבודות מחקר
 
 
P
 
 
כעת מתקיימים לימודי חובה רק לכיתות א' ה' ט' י' ו - י"א. בשנה"ל הבאה לא יתקיימו עוד לימודי חובה בכיתות ט'.
משרד החינוך מממן את שעות הלימוד בבתי הספר היסודיים והרשות הלאומית את הלימודים בחטיבה ובתיכון.
בטיחות בדרכים כמקצוע לימודים מוכר – שעה שבועית בממוצע לאורך השנה, מגיל גן עד כיתה י', מבחן ארצי ובכיתות י"א – י"ב מפגשי תמיכה לנהגים צעירים (נדון גם בפרק שינויים מבניים)
 
P
 
אין לימודי חובה בכל הכיתות (ראה סעיף קודם).
 
מבחן ארצי משנה"ל הבאה.
פיתוח מערך בקרה מדידה והערכה שתלווה את מערכת החינוך
 
P
 
בהקמה
שילוב שוטרים ממשטרת התנועה בתפקידי הדרכה במערכת החינוך בכיתות ה' – ו' למשמרות הזה"ב בוחנים ישולבו בדיונים בכיתות הגבוהות
 
P
 
שוטרים מהתחנות וממתנ"א מבצעים הדרכות. צוות זה"ב מתנ"א מדריך כיתות ה' ו' למשמרות הזה"ב.
אין בוחני תאונות במערך המרצים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ההמלצה
האם בוצעה ?
פירוט הפעילות שבוצעה
כן
חלקי
לא
מיסוד בית הספר העתידי לימוד נהיגה
 
 
P
הסתיים פיילוט והוצג לשר במסגרת נושא ה – מל"נ (מרכז לימודי נהיגה )
יש לטפל באופן ממוקד ושוויוני בקהלי היעד של המגזר החרדי והמגזר הלא יהודי
 
P
 
נבנות תוכניות ייעודיות וממוקדות, קיימת הפחתה בהשתתפות הרשויות מול תקציב הרשות הלאומית, עדיין חסרים ספקים בכמות ובגיוון.
הרשות תבחן את נושא "ליווי לנהג חדש" ותמליץ על פתרון ישים לכלל
 
P
 
הוקמה ועדה שהציגה לשר פתרונות בתחום "רישיון מדורג" – יש המלצות וגם השגות. טרם סוכם
קיום השתלמות אחת לעשר שנים להפחתת נקודות
 
P
 
טרם סוכם – נדון במסגרת שיטת הניקוד
נהגי רכב ציבורי ורכב כבד יידרשו לעבור הכשרה לנהגים מקצועיים (לקבלת תעודת מקצוע והשתלמויות לחידוש הרישיון)
 
 
P
 
תתקיים הכשרה למורים ללימודי נהיגה, לשדרוג איכות הלימוד שלהם
 
 
P
 
פיתוח תכנית חינוך והדרכה להולכי רגל מעל גיל 70
 
P
 
בהתאם לתוכנית העבודה הספציפית של כל רשות, על סמך זיהוי מוקדי סיכון.
להקים מערכת להדרכת הורים וגננות לבטיחותם של ילדים עד גיל 5
 
P
 
בהתאם לתוכנית העבודה הספציפית של כל רשות, על סמך זיהוי מוקדי סיכון.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...

Go Back  Print  Send Page
[חזור למעלה]        [הוספה למועדפים]        [מפת האתר]        [יצירת קשר]        [קישורים]
 
 
     
לייבסיטי - בניית אתרים