שינויים בפוליסת הביטוח התיקנית לרכב
 

 

בימים אלה פרסם משרד האוצר) אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון) טיוטה חדשה אשר כוללת שינויים בפוליסה התיקנית לביטוח רכב פרטי. 

להלן עיקרי החידושים של הטיוטה השלישית לעומת שתי הטיוטות הקודמות:

בוטל הסעיף שקובע כי 'רכב שגילו עד שנתיים ביום קרות מקרה הביטוח, יתוקן בחלפים חדשים מקוריים בלבד' במקום סעיף זה נקבע כי 'בחר המבטח להחליף את החלק שאבד או ניזק ברכב שגילו עד שנתיים ביום קרות מקרה הביטוח, יוחלף בחלק חדש או מקורי ובלבד שהוא דומה לחלק המוחלף באיכותו, בתכונותיו, ובתיאורו, ובצרוף הוצאות התקנה'

שווי רכב שאינו נכלל במחירון (כגון רכבים שיובאו ביבוא אישי), יקבע לפי הערכת שווי שתצורף למפרט.

לאחר תשלום תגמולי הביטוח או החלפת הרכב רשאי המבטח לקבל מהמבוטח את זכויותיו ברכב, למעט אביזרים ומכלולים שבגינם אין המבוטח זכאי לתגמולי ביטוח.  

תשלום תגמולי ביטוח בשל נזק חלקי – אם בחר המבטח להחליף את החלק שאבד או ניזק ברכב שגילו עד שנתיים ביום קרות מקרה הביטוח, יוחלף בחלק חדש או מקורי ובלבד שהוא דומה לחלק המוחלף  באיכותו, בתכונותיו, ובתאורו, ובצרוף הוצאות התקנה. אין בהוראה זו כדי לגרוע מהוראות חוק הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים.

אם בחר המבטח להחליף את החלק שאבד או ניזק ברכב שיש לגביו אחריות יצרן המותנית בתנאים מסוימים לגבי אופן תיקון הרכב יפעל, ככל שיוכל, בהתאם להוראות האחריות האמורה. הוחלף החלק שאבד או ניזק שלא בהתאם לתנאים המסוימים באחריות היצרן ואחריות היצרן הוסרה בגין פגם שנפל בהחלפה זו, יהיה המבטח אחראי לפגם האמור.

בוטלו סעיפים: השבתה והחלפת רכב בפרק א' והועברו לתנאים הכלליים הואיל וסעיפים אלו חלים על שני הפרקים של הפוליסה.

החריג בדבר נזק תוצאתי יחול בגין מקרה ביטוח המכוסה בפרק א', נזק לרכב ולא יחול על פרק ב', אחריות חוקית כלפי צד שלישי.

חובת הגילוי לגבי נזקים שאירעו לרכב או לצד שלישי בשלוש השנים האחרונות כתוצאה מסיכונים הכלולים בביטוח לא תחול לגבי התקופה שבה הרכב לא היה בבעלות המבוטח.

אם המבטח מבטל את הפוליסה, יחזיר המבטח למבוטח בהקדם, ולא יאוחר מ- 14 הימים שבו נכנס הביטול לתוקף, את החלק היחסי מדמי הביטוח ששולמו. ולא את החלק היחסי שהיה גובה ממבוטח דומה ביום הביטול יחסית לתקופה שנותרה.

פוליסה משועבדת תתבטל כעבור 30 ימים (במקום 21 ימים) , לאחר שניתנה התראה על הביטול לבעל השעבוד.

תביעה לתשלום תגמולי ביטוח על פי הפוליסה תוגש למבטח ותתועד אצלו. אין באמור למנוע מהמבטח לדרוש שהתביעה תוגש בכתב.

המבטח רשאי לקזז מתגמולי הביטוח על פי פרק א' בפוליסה, כל סכום קצוב שהמבוטח חייב לו בגין פוליסה זו או בגין פוליסה אחרת ובמידה וקיים חשש סביר לאי פירעון החוב, רשאי המבטח לקזז את יתרת דמי הביטוח שטרם הגיע מועד תשלומם או חיוב אחר שטרם הגיע מועד קיומו.

להלן נוסח טיוטת הפוליסה התקנית, באתר משרד האוצר
http://ozar.mof.gov.il/hon/2001/insurance/memos/tt2010-24621.pdf
       

  הרשם עכשיו לקבלת עדכונים של 'רכב ותחבורה'
קצר, ממצה, איכותי, חינם - אצלך אחת לשבוע - במייל
 

 

דואר אלקטרוני

שם

   

+ הוסף תגובה חדשה
תגובות: (צפה ב-  תגובות בעמוד זה)
Loading בטעינה...

Go Back  Print  Send Page
[חזור למעלה]        [הוספה למועדפים]        [מפת האתר]        [יצירת קשר]        [קישורים]
 
 
     
לייבסיטי - בניית אתרים