שר התחבורה: מהפכה דרמטית בענף הרכב!

שרות רכב ותחבורה 


  

שר התחבורה, ישראל כץ אישר לאחרונה את עקרונות דו"ח הועדה הציבורית להגברת התחרותיות בענף הרכב. אישור ההמלצות עתיד לשנות את פניו של ענף הרכב, ובהם יבואני הרכב, ענף הליסינג, המוסכים, ועוד.

השר כץ החליט על הקמת צוות בינמשרדי ליישום המלצות הדו"ח. בראש הצוות יעמוד סמנכ"ל בכיר לתנועה במשרד התחבורה, עוזי יצחקי ושותפים בו נציגים בכירים של משרד התחבורה, אגף התקציבים במשרד האוצר והרשות להגבלים עסקיים. לצוות יצורף גם נציג של רשות המיסים, במטרה לאפשר הרחבה של ההמלצות ולגבש אמצעי פעולה משלימים להגברת התחרות בענף. הצוות יגבש תכנית עבודה מפורטת ליישום ההמלצות ויציגה לשר התחבורה בתוך 60 יום.כזכור, ועדת זליכה מונתה בחודש ספטמבר השנה, על ידי השר כץ, במטרה לבחון את צמצום הריכוזיות בענף הרכב ולגבש המלצות להסרת חסמים שיביאו להגברת התחרותיות ולהוזלה של התעריפים בכל ענפי הרכב.
השר כץ החליט ליישם מיידית את המלצת ועדת זליכה, לאשר יבוא רכב העומד בתקינה אמריקאית ומיוצר מחוץ למדינת נפט"א (ארה"ב, מקסיקו וקנדה). כך למשל ניתן יהיה לייבא כלי רכב המיוצרים בגרמניה בתקינה אמריקאית, כגון כלי רכב מתוצרת אאודי, מרצדס, ופולקסווגן.
שר התחבורה ציין, כי יישום ההמלצה יאפשר להפחית את מחירי הרכב ולהגדיל את מגוון דגמי הרכב שניתן יהיה לייבא לישראל. השר כץ ציין כי הוא נחוש לקדם את התחרות בענף הרכב, במטרה להוזיל את מחירי כלי הרכב, ולאפשר לאזרח להנות ממגוון רחב יותר של מכוניות זאת, בהתאם למדיניותו עליה הצהיר עם כניסתו לתפקיד.
להלן עיקרי המלצות הוועדה, המספור הוא לפי המספר הסידורי המקורי של ההמלצות בפרק ההמלצות המלא.
המלצה 1: לאסור על עיסוק בייבוא רכב לישראל בין אם כיבואן סדיר ובין אם כאדם המעניק ליווי לאדם אחר בייבוא אישי, ללא רישיון בתוקף אשר הונפק על ידי משרד התחבורה לאחר עמידה בתנאים ובדרישות החקיקה.
המלצה 3: להתיר ליועץ ייבוא אישי לייבא עד 20 מכוניות בשנה (בין אם משומשות עד 24 חודשים מיום ייצור הרכב או בין אם חדשות) כמלאי עסקי מבלי תוספת "יד" בישראל לאור מקטע ייבוא זה. כיום, "יד" נוספת נרשמת בעת העברת בעלות המתבצעת לאור מכירה ללקוח סופי ובכך מקשה על יבואנים זעירים להתחרות אל מול היבואנים הסדירים. בכל מקרה, לא תותר נסיעה במכוניות אלה כל עוד הן משמשות כמלאי עסקי של אותו יועץ ייבוא אישי. במקרה כאמור על יועץ היבוא האישי לשלם את מלוא המסים על כלי הרכב ולשחררו מפיקוחהמכס או לחילופין להחזיק את כלי הרכב בשטח הבונדד. כמו כן, יועץ יכול לייעץ לאדם בייבוא רכב פרטי מבלי לייבא את הרכב על שמו (אלא סיוע בייבוא בלבד) במקרה זה לא תהיה הגבלה על כמות כלי הרכב להם ניתן הייעוץ.
המלצה 5: לאפשר ייבוא מקביל של רכב כ"רכב חדש" (יד 0) במידה והיה רשום על שם הדילר כרכב חדש במדינת המקור. התקופה בין רישום הרכב בחו"ל לבין תאריך שטר המטען לא תעלה על 30 ימים וזאת בכפוף לרישום הרכב עד 12 חודשים מיום ייצורו. במקרה של דגמי הרכב קיימים, האחריות, ריקול ואספקת חלקי חילוף יוטלו על היבואן הישיר. בדגמי רכב המיובאים ושלא קיימים בארץ, האחריות תוטל על היבואן המקביל (למעט אם כלי הרכב מצוידים כבר בכתב אחריות יצרן ולגביו), ראה המלצה 18
המלצה 8: לאפשר ייבוא רכב מסחרי, לרבות מוניות ואופנועים בייבוא מקביל ובערוץ הייבוא אישי, וכן לאפשר גם לחברות (תאגידים) ו/או לעוסקים מורשים לייבא כלי רכב (מקטגוריה M1 ו- N1 ) במסלול "ייבוא אישי" עבור שימוש עסקי.
המלצה 9: לחייב את חברות הליסינג ויבואני הרכב ה"גדולים" , המייבאים מעל 1,000 מכוניות בשנה, להעביר לממונה על המחירים במשרד התחבורה דו"חות כספיים ונתונים על פי דרישה הכוללים פירוט של היקף פעילותם לפי מגזרים (מכוניות, חלפים, כמויות, מחירים וכל נתון רלוונטי לבחינת התחרותיות בענף אשר ימצא הממונה לנכון). הדו"חות הכספיים יועברו לממונה עד, ולא יאוחר מיום ה 31.3 בכל שנה. הנתונים הנוספים - יועברו לממונה בתוך 21 יום מדרישת הממונה. הממונה על המחירים במשרד התחבורה יפרסם לציבור עד ה- 30.6 דו"ח על פעילות הענף, רמת התחרותיות בו, כשלים וחסמים וכן סקירה דומה לגבי שווקי המשנה והמקטעים שלהם (חלקי חילוף, ליסינג, השכרה, מוסכים, ספקי טעינת רכב חשמלי וכיו"ב). הדו"ח יערך ברמה ענפית ובאופן המגן ככל שניתן על הסודיות המסחרית של כל יבואן. למען הסר ספק, בסמכות הממונה לדרוש דו"חות כספיים, חלוקה למגזרים, נתוני מכירה, שיעורי הנחות וכל נתון נוסף שיש בו בכדי לנתח את רמת התחרותיות ושניתן בעזרתם לבנות בסיס מידע לטובת הציבור הרחב ולהגנת האינטרס הציבורי.
המלצה 10 *: יבואן רכב ישיר המחזיק מעל 8% מנתח השוק (כעולה מניתוח הממונה על המחירים כפי המלצה 9) ואשר מחזיק בנתח זה למשך שנתיים ברציפות או 2 שנים לא רצופות בתוך פרק זמן של 4 שנים, יוכל - להחזיק בהסכם ייבוא רכב לישראל מול תאגיד יצרני אחד בלבד. יבואן המחזיק בנתח שוק הנע בין 4% ל 8% למשך שנתיים ברציפות או 2 שנים לא רצופות בתוך פרק זמן של 4 שנים, יוכל להחזיק בהסכמי ייבוא כאמור אל מול שלושה תאגידים יצרניים. תאגיד יצרני יוגדר כהתאגדות משפטית של יצרני רכב, המוחזקת בבעלות מלאה (100% ) על ידי ישות משפטית אחת. למען הסר ספק, ככל שהתאגיד היצרני מייצר מספר מותגים, באמצעות חברות המוחזקות בבעלות מלאה של 100% כאמור בלבד, יוכל יבואן הרכב הישיר לייבא את כלל המותגים ללא כל הגבלה וללא קשר לנתח השוק המוחזק על ידו. ליישום המלצה זו תינתן תקופת מעבר של שנה אחת.
* להמלצה זו נוסחה עמדת מיעוט של חבר הוועדה מר אבי דור, עמדה זו מופיעה בפרק ההמלצות המלא.
המלצה 11 : לא יותר ליבואן רכב ישיר להחזיק במניות של חברת ליסינג ו/או השכרה וכן לא יותר ליבואן רכב ישיר להיות בעל החזקות (במישרין או בעקיפין) ביותר ממוסך אחד. מוסך זה ישמש כמרכז שירות והדרכה עבור כלי רכב המיובאים על ידו. במקרים חריגים שבהם יבואן המייצג מספר תאגידים יצרניים כהגדרתם בהמלצה 10 , ירצה להחזיק במוסך נוסף, יהיה עליו להגיש בקשה מתאימה לידי מנהל אגף הרכב אשר ישקול הבקשה בהתאם לטובת הצרכן ועידוד התחרותיות בענף הרכב. החלטתו תהיה על דעת הממונה על המחירים לאחר שיבחנו השניים את ההשלכות על רמת התחרותיות בתחום החלפים והמוסכים. בכל מקרה יהווה המוסך הנוסף מרכז תיקונים נבדל לתאגיד יצרני המיוצג על ידי היבואן, כך שלא יינתן שירות לשני תאגידים יצרניים באותו המוסך. תקופת המעבר ליישום המלצה זו 24 חודשים.
המלצה 12 : לא תותר לחברות ליסינג גדולות, אשר נתח השוק שלהן בתחום הליסינג והשכרת הרכב) במצטבר, לרבות חברות קשורות, אחיות, בנות, חברות אם וכיו"ב ) גדול מ 10% , הטבת המס הקבועה בסעיף 96 לפקודת - מס הכנסה. לחברות ליסינג אלו, יותר השימוש בסעיף 96 לפקודה, לגבי רווח הון הנובע מכלי רכב שכמותם אינה עולה על 10% מנתח השוק. קביעת נתחי השוק תתבצע על ידי הממונה על המחירים בדו"ח השנתי שלו בנוגע למצב ענף הרכב בישראל (ראה המלצה 8). ליישום המלצה זו תינתן תקופת מעבר של 18 חודשים המלצה 13 : יותר ייבוא רכב אשר יוצר על בסיס התקינה האמריקאית, בין אם רכב זה יוצר בארה"ב או במדינות אחרות, ובתנאי שדגם הרכב האמור משווק בארה"ב ומאושר על ידי מעבדה מוסמכת לתקינה אמריקאית על פי הוראות הדין האירופאי בעניין. זאת ועוד, שרי הממשלה לא יהיו מוסמכים להגביל את אפשרויות הייבוא העולות מהתקינה האירופאית והאמריקאית ולא יוכלו לאמץ תקנות ישראליות המגבילות או מוסיפות תנאים על האמור בתקינה האירופאית והאמריקאית ללא אישור מפורש של מליאת הממשלה. יתר על כן, משרדי הממשלה יהיו מחויבים לאמץ פטורים מתקנות אירופאיות של המדינות: בריטניה, גרמניה, צרפת ואיטליה (מדינות אירופאיות עתירות היסטוריה של תעשיית רכב) ו/או אמריקאיות, אשר האיחוד האירופאי ו/או ארה"ב בהתאמה, החליטו לאמץ.
המלצה 15 : יש להגביל את הפער הקיים שבין מחיר רכב חדש הנמכר על ידי היבואן בעסקה היקרה ביותר, למחירו בעסקה הזולה ביותר (ובעיקר בין המחיר לצרכן הפרטי לבין המחיר אותו משלמות חברות הליסינג וציי רכב). פער זה יהיה לכל היותר 5% ממחיר הרכב הזול יותר, כולל שווי כספי של הטבות שונות הניתנות ללקוח בעת העסקה או לאחריה. היבואן יצטרך לדווח על כל חבילת הטבות חדשה אשר ברצונו להציע ללקוחותיו, ומשרד התחבורה יפקח על חבילות הטבה אלו. משרד התחבורה יחייב את היבואנים לפרסם עד 7 ימים לפני תום כל חודש את מחיר המכירה הנמוך ביותר שניתן על פי דגמים. מחיר זה יהיה בתוקף למשך 60 הימים הבאים והציבור יוכל לרכוש דגמים אלו בתוספת של עד 5% לדגם האמור. למען הסר ספק, היבואנים יהיו חייבים להציע לציבור את הדגמים שנמכרו לחברות הליסינג ולציי הרכב ובכמות שלא תפחת מאותה כמות שנמכרה בהטבה לחברות הליסינג והציים.
המלצה 18 : לחייב את היבואנים הישירים להעניק אחריות לרכב המיובא לישראל, גם אם הייבוא לא נעשה באמצעותם, ובתנאי שבמדינת המקור חלה על הרכב אחריות יצרן. אחריות זו תינתן בישראל בתקופה המקבילה והנותרת וכנגד הצגת כתב אחריות בתוקף. יבואנים יוכלו לערער בפני משרד התחבורה על החובה להעניק אחריות לדגמים שאינם מיובאים על ידם. יישום המלצה זו יהיה לפי התנאים המפורטים בפרק ההמלצות.
המלצה 20 : תבוטל החובה לתקן במוסך מורשה של היבואן כתנאי לקיום האחריות לרכב, ובלבד שהמוסך האחר עמד ברשימת התנאים של משרד התחבורה לביצוע תיקונים והספקת שירות במסגרת אחריות היצרן.
המלצה 21 : יבוטל רישום "יד" אצל חברות ליסינג אשר מוכרות רכב חדש ובלבד שלא עברו 12 חודשים. על היבואן יאסר להתערב או לברר את השימוש שתעשה חברת הליסינג ברכב הנרכש על ידה. במסגרת המלצה זו, התערבות יבואן או הפעלת סנקציה כלשהי על חברת הליסינג, במסירה של רכב חדש, תוגדר כהגבל עסקי אסור. אחרי 12 חודשים תחויב חברת הליסינג לרשום את הרכב על שמה.
המלצה 22 : לאפשר לכלל המוסכים המורשים על ידי משרד התחבורה לטפל בכל כלי הרכב הנעים בישראל, על ידי חיוב יבואנים ישירים להעביר ספרות מקצועית ו/או הכשרה ו/או ציוד טכני ו/או הדרכה וכל כיו"ב, לכל מוסך שיחפוץ בכך והכל במחיר אחיד שיפוקח על ידי הממונה על המחירים במשרד התחבורה
המלצה 24 : יבוטלו דרישות הסף למתן רישיון לייבוא חלפים שאינם קשורים לבטיחות הרכב. המפקח יסתפק בדרישות הבאות בלבד: שם חברה, בעלות, מספר מע"מ והתחייבויות לעמוד בתקנים הרלוונטיים למוצר. יבואן אשר יפר תקנות אלה יישלל רישיון היבוא שלו ויחולטו ערבויותיו.
המלצה 27 : ניתן יהיה לרכוש חלפים גם ממוסכים שאינם בבעלות היבואנים או ממוסכים המצויים בהסכם "מורשה יבואן". בעל מוסך יחויב בתיקון רכב גם אם חלף הכרוך בתיקון נקנה ממקור אחר ובלבד שהחלף הינו חדש. הפרת הוראה זו תוגדר כעבירה פלילית.
המלצה 29 : כל מוסך, לרבות מרכז שירות של היבואן, יהיה חייב להציע ללקוח חלק חליפי (מבלי שהחלטת הלקוח לבחור בחלק החליפי תפגע באחריות היצרן, ראה המלצה 29 ) ואם יכשל מלעשות זאת יוטל עליו קנס בהתאם להמלצה 34
המלצה 33 : ייאסר על כל סוגי היבואנים לסרב, באופן בלתי סביר, למכור לגורם כלשהו חלפים או להעביר מידע בדבר מחירים. המכירה תהיה במחיר אחיד, למעט הנחת כמות שתגיע לפער שבין המחיר היקר ביותר לזול ביותר, כך שהמחיר היקר לא יעלה על 5% מהמחיר הזול. יבואן חלפים לא יוכל למכור אלא בפער השורר בעת המכירה בין העסקה היקרה ביותר לבין זו הזולה ביותר עד כה, כאמור. משרד התחבורה יחייב את היבואנים( באשר הם) לפרסם עד 7 ימים לפני תום כל חודש את מחיר המכירה הנמוך ביותר שניתן על פי מק"ט של חלקי החילוף. מחיר זה יהיה בתוקף במשך 60 הימים הבאים עבור הציבור הרחב בתוספת של עד 5% לדגם האמור. למען הסר ספק, היבואנים יהיו חייבים להציע לציבור את החלפים שנמכרו לכל גורם שהוא, בכמות שלא תפחת מאותה כמות שנמכרה בהטבה לגורמים אחרים. בכל מקרה יאסר על היבואן להתערב במחיר שבו נמכר החלק במוסך.
המלצה 34 : יוטל פיקוח של משרד התחבורה על פעילות מכירת חלפים ותיקונים בידי מוסכים, לרבות תיקוני אחריות, ויוטל קנס של פי 50 מעלות החלף במקרים שנמנע מלקוח שימוש בחלף זול יותר או במקרה של דרישת תשלום בגין החלפה של חלף הנמצא במסגרת האחריות. קנס מקביל של פי 50 יוטל במקרה שבו הונה מוסך לקוח, באם דיווח על טיפול שלא נעשה או נעשה בצורה שונה מהאמורה בדרישת התשלום שהוצע ללקוח.
עשירית מקנסות אלו יפצו את הלקוח והיתר ישמשו את המדינה למימון פעילות הפיקוח הנדרשת בדו"ח זה. על משרד התחבורה לוודא כי מפקחים מטעמו יבדקו מדגמית מוסכים כך שההסתברות של מוסך, שיעבור על האמור לעיל, להיתפס תעלה על 2% בשנה.
המלצה 37 : משרד התחבורה יקים בסיוע אגף ממשל זמין בחשב הכללי מאגר מידע ציבורי של מחירי רכב (מחירון רכב). המאגר יוקם במיקור חוץ תחת חוק חובת המכרזים. מאגר זה יתבסס על הצהרה משותפת של הקונה והמוכר בכתב של נתוני עסקאות רכב משומש שידווחו במעמד העברת הבעלות בין המוכר לרוכש, על ידי מילוי הצהרת מחיר לעסקה וכן פרטים עקרוניים נוספים ובהם גיל הרכב, מספר קילומטרים, מספר ידיים וכיו"ב.
המלצה 39 : לקבוע כי משרד התחבורה יהיה הסמכות בקביעת קוד דגם לרכב שיובא בייבוא אישי וכי אף גוף הפועל בתחום )יבואנים, מו"ל מחירון רכב, שמאים, חברות ביטוח וכיו"ב( לא יוכל לעשות שימוש בקוד דגםמשל עצמו, אלא בזה שנקבע על ידי משרד התחבורה בלבד. שימוש בקודים קיימים ייאסר לאחר תקופת מעבר של 6 חודשים.
המלצה 41 : לבטל השימוש הבלעדי של חברות הביטוח ב"מוסכי הסדר". כמו כן, לאסור הפנייה של הלקוח למוסך הסדר (או מוסך כלשהו) בדרך של הטבות או כל דרך אחרת (כגון רכב חילופי וכיו"ב).
המלצה 42 : להקים מנגנון "שמאי אובייקטיבי" לענף הרכב (בדומה ל"שמאי מכריע" בתחום הנדל"ן). קביעת השמאי האובייקטיבי תהיה על סמך בחירה אקראית מתוך מאגר השמאים המורשים שתעשה על ידי המוסך בנוכחות הלקוח בעל הרכב. תיאסר מעורבות של חברות הביטוח בבחירת השמאי ובקביעת שכרו. שכר השמאי ייקבע על ידי משרד התחבורה. ללקוח תהיה הזכות לערער על חוות דעת השמאי. אם יבחר לערער יהיה הלקוח רשאי למנות שמאי נוסף, שייבחר שוב באופן אקראי, מתוך המאגר באותה המתכונת. עלות השמאי השני תוטל במלואה על הלקוח. השמאות השנייה תהיה בכל מקרה, הסופית. כמו כן, יוקם מאגר שמאים מורשים שיפוקח ויבוקר על ידי משרד התחבורה.
המלצה 43 : לזקוף את הטבת השווי לעובד המקבל רכב מהמעביד לפי האחוזים הקבועים היום בחוק, אלא שאחוזים אלו ייגזרו ממחיר רכישת הרכב בפועל, כשמדובר ברכב שאיננו חדש.
המלצה 47 : להחיל עקרון גישה חופשית (Open Access ) לעמדות טעינת רכב חשמלי. מצד הרכב עמדת טעינה – באשר היא לא תוגבל, בין אם בדרך של תקינה ובין אם בכל דרך אחרת, מכל רכב חשמלי להיטען בה. מצד ספק החשמל בעמדת הטעינה כל ספק חשמל (אלטרנטיבי לחברת חשמל) שיחפוץ יוכל להזרים חשמל בעמדת – הטעינה ללא אפליית מחיר או אפליה אחרת.
המלצה 48 : לאמץ את התקינה האירופאית בתחום הרכב החשמלי. לא להוסיף עליה או לצמצם את מגוון האפשרויות המופיעות בה בכלל ובתחום הטעינה בפרט, ללא אישור מליאת הממשלה.
המלצה 50 : לייסד, מתוקף סמכותו של שר התחבורה הנובעת מצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייבוא רכב ומתן שירותים לרכב), מועצה שתפקידה יהיה לייעץ לאגף הרכב ושירותי תחזוקה במשרד התחבורה, כפי שזו מוגדרת בצו זה (סעיפים 6- 9) .
המלצה 51 : להקים צוות פנים משרדי של משרד התחבורה ליישום רוח ההמלצות גם בענף המשאיות והאופנועים אשר יגיש דו"ח לשר התחבורה עד ל 30.9.12

 

 

 


הרשם עכשיו לניוזלטרים של רכב ותחבורה: 
קצר, ממצה, איכותי, חינם - אצלך במייל
דואר אלקטרוני
שם פרטי
שם משפחה

+ הוסף תגובה חדשה
תגובות: (צפה ב-  תגובות בעמוד זה)
Loading בטעינה...

Go Back  Print  Send Page
[חזור למעלה]        [הוספה למועדפים]        [מפת האתר]        [יצירת קשר]        [קישורים]
 
 
     
לייבסיטי - בניית אתרים