להתמודד עם רפורמות המיסוי הסבוכות בענף הרכב 

 

ענף הרכב הנו ענף עתיר מיסוי ורגולציה, שעבר לא מעט רפורמות במהלך החודשים האחרונים. התוצאה בפועל היא שרבים וטובים מתקשים לזכור את כל הרפורמות ואת השפעת הרפורמות הללו על מחירו של הרכב ואחזקתו. מדובר ברפורמות הקשורות למיסוי הירוק, לשווי השימוש, להטבות מיסוי הקשורות אבזור הבטיחותי, לייבוא האישי, למיסוי החלפים ועוד. מתברר כי הלקוחות, כמו גם אנשי הענף, עומדים ומסתבכים בשלל הרפורמות והשלכותיהן. 
בפועל, ענף הרכב משמש כפרה חולבת להכנסות המדינה. הללו הסתכמו בשנת 2008 ממיסוי רכב וחלקיו ב- 8 מיליארד שקל, מדובר אומנם בירידה ריאלית בשיעור של 8.3% בהשוואה לשנת 2007, אולם עדיין מדובר בסכום מכובד שרק מיעוטו מוקצה מחדש לטובת פיתוח תשתיות הכבישים ואחזקתם. מנתוני רשות המיסים עולה כי ההכנסות ממיסוי חלקי חילוף, מס קניה ומכס גם יחד, הסתכמו ב- 330 מיליון שקל, כאשר כאן מדובר בעליה בשיעור ריאלי של 8%.
בשורה התחתונה: מדובר בסכומי עתק, כשהמשמעות היא שהמדינה אינה יכולה לוותר על ההכנסות המתקבלות ממיסוי הענף. השינויים שמתבצעים הם לפיכך 'בתוך הענף', כלומר גביה מרכבים מזהמים יותר, קביעת שווי שימוש ריאלי, מיסוי אחיד לדלקים ועוד.

רפורמת המיסוי הירוק: כמה זה עולה לנו?

רפורמת המיסוי הירוק גרמה לשינוי בשיעורי מס הקניה המוטלים על כלי הרכב. עד כה היה מס הקניה המס העיקרי. מדובר במס של 75% שהוטל על רכב פרטי ואופנועים, 72% על רכב מסחרי ו- 40% שהוטל על קטנועים. משאיות, מוניות ואוטובוסים במשקל כולל העולה על 4.5 טון היו פטורים ממס. בהתחשב בפטור ממס קניה על אביזרים בטיחותיים, נטל מס הקניה האפקטיבי נמוך יותר, וככל שהרכב זול יותר, כך קָטֵן שיעור המס האפקטיבי החל עליו בשל הזיכוי הקצוב במס על אביזרים בטיחותיים. מספר מצומצם של רכבים אף היו חייבים במכס של 7% (ביבוא מארצות שלישיות). רפורמה במיסוי הירוק כוללת, בין היתר, שינויים במס הקניה המוטל על כלי הרכב, בבחינת "המזהם יותר, משלם יותר" ולהפך, תוך קביעת תמריצי מס לרכישת רכב פחות מזהם, על מנת ליישם עקרון זה, הועלה בחודש אוגוסט מס הקנייה מ- 75%  ל- 90% , וניתנו הפחתות מס בסכומים הולכים ועולים ככל שמדובר ברכב פחות מזהם.
שיעורי מס הקניה בישראל גבוהים בהרבה מהמקובל במדינות המערב (הממוצע במסגרת
עומד על כ- 40% ), וביחד עם המע"מ, ששיעורו דומה לשיעורים הרווחים באותן מדינות, נטל האירופאיות המס על רכישת רכב פרטי בארץ הוא מהגבוהים במדינות המערב.
במקביל, ברשות המיסים חילקו את כלי הרכב ל- 15 קטגוריות, בהתאם לרמת זיהום האוויר של הרכב, כשלכל קטגוריה נקבע שיעור מס שונה, בהתאם לכלל של 'המזהם – משלם'. 

 

בכדי להקל על ההתמודדות ברמת דגם הרכב הספציפי, ברשות המסים ומשרדי התחבורה והגנת הסביבה, פירסמו קובץ נתוני הפליטות מכלי הרכב. הקובץ מכיל מידע מפורט על כל דגמי הרכב שנרשמו בשנת 2009, לרבות נתונים בסיסיים כגון יצרן, כינוי מסחרי, נפח מנוע וסוג דלק, משקל הרכב, תיבת הילוכים, רמת האבזור לרבות אבזור בטיחותי, ועוד. כמו כן, לכל דגם פורסמו נתוני פליטות המזהמים כפי שדווחו על ידי היבואנים, וכן הציון הירוק ודרגת הזיהום המחושבים על סמך נתוני הפליטות. דרגת הזיהום (שיכולה, כאמור, לקבל ערכים מ- 1 עד 15) משפיע על גובה מס הקניה , כך שככל שהקבוצה נמוכה יותר כך מס הקניה שיוטל עליו יהיה נמוך יותר.
הקובץ מפרט את נתוני פליטות המזהמים: מזהמים הגורמים נזקים לסביבה ולבריאות ובכלל זה תחמוצות חנקן (NOx), פחמן חד- חמצני (CO), פחמימנים נדיפים (HC), חלקיקים נשימים (PM10). כמו כן, נכלל הנתון של פליטת פחמן דו-חמצני (CO2) שהוא לא גורם לנזקים ישירים לבריאות האדם אך גורם לאפקט החממה.
הנתונים האלה מתפרסמים בהתאם לדיווחי היבואנים על פי נתוני היצרן, בעת רישום הדגמים במשרד התחבורה. חלק מהנתונים נמצאים עדיין בבדיקה. יובהר כי גם אם לא צוין מפורשות שנתוני הפליטות הנם בבדיקה, ייתכנו שינויים בנתונים לאור העובדה שעדיין ייתכנו התאמות מסוימות בנתוני הדגמים מסיבות שונות. עבור דגמי רכב שעברו בדיקת פליטות על פי תקינה אמריקאית, נעשו התאמות לנתוני הפליטות, בשל ההבדלים בשיטת הבדיקות בין התקינה האירופאית לבין התקינה האמריקאית. מקדם ההתאמה בין התקינה האמריקאית לתקינה האירופאית ייבדק תדיר ויתעדכן במידת הצורך.
קובץ הנתונים נבנה כקובץ בגליון אלקטרוני של EXCEL , בצורה של רשימת דגמים (דגם אחד בשורה) ושדות הנתונים בעמודות. השדות שמתייחסים במישרין לנתוני הפליטות והמיסוי הירוק, סומנו בצבע ירוק. כמו כן, לנוחות המשתמשים, הופעל סינון אוטומטי המאפשר לבחור כל נתון או טווח של נתונים, ע"י השימוש בלחצני חצים הצמודים לכל כותרת שדה.
הורדת הנתונים באתר רשות המיסים בכתובת: http://ozar.mof.gov.il/taxes/docs/greenTaxModels2009_250809.xls

 שינויים בשווי שימוש ברכב - כולל עדכונים מ-2008 ועד 2011 

רפורמת שווי השימוש ברכב גרמה לשינויים במפת הרכישות בארץ. לאחר שנים של עליה חדה בחלקם היחסי של ציי רכב מתוך כלל הרכישות של רכב חדש, בשנת2008  השתנו יחסי הכוחות ונרשמה ירידה מתונה בחלקם של ציי רכב, ובמקביל - התחזקות המגזר הפרטי. מגמה זו מתחזקת השנה וצפויה להתגבר במקביל להעלאת שווי השימוש.
בשלהי 2007 פורסמו ברשומות תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב(. בהתאם לתקנות הללו, יועלה שווי השימוש ברכב במהלך ארבע שנים, החל מינואר 2008 ועד לשנת המס המתחילה בינואר 2011.
להלן פירוט שווי השימוש ברכב על פי התקנות:

שווי שימוש ברכב לחודש
 קבוצה
מינואר 2011
מינואר 2010
מינואר 2009
מינואר 2008 (**)
2,260
1,920
1,580
1,380
1
2,450
2,090
1,730
1,530
2
3,150
2,800
2,450
2,100
3
3,780
3,380
2,980
2,570
4
5,230
4,680
4,130
3,580
5
6,780
6,050
5,320
4,590
6
8,720
7,760
6,790
5,820
7
750
750
500
250
אופנוע I3 (*)
  
(*) אופנוע שנפח מנועו עולה על 125 סמ"קוהספק מנועו מעל 33 כוח סוס.
(**)סכומים אלה יש לתאם לשיעור עליית המדד ושינויי מע"מ, מיום כניסת התיקון לתוקף ועד לשנה הרלוונטית.
 
  שווי שימוש לינארי מ- 2010
 
החל משנת 2010 תשתנה שיטת החישוב של שווי השימוש ברכב לשיטה הליניארית ולפיה יחושב שווי השימוש כאחוז ממחיר הרכב (בהיותו חדש). לפיכך, קביעת קבוצות המחיר תישאר רלבנטית רק לצורך קביעת האגרות. ניתן לשער שצעד זה, יחד עם הרפורמה להעלאת שווי השימוש ברכב צמוד אשר הביאה לירידה בפלח הרכישות של ציי רכב, יביאו להגדלת התחרותיות בשוק הרכב ולהגדלת האפשרויות של היבואנים בתמחור הדגמים השונים.
  
רפורמות ביבוא אישי ופתיחת היבוא המקביל
 
בשנת 2008 נרשם זינוק בכמות כלי הרכב שיובאו לארץ ביבוא אישי, כשלארץ הקודש יובאו כ- 2,600 כלי רכב ביבוא אישי. שר התחבורה, ישראל כץ, הותיר על כנה את ההחלטה להתיר ייבוא לארץ של רכב עד גיל שנתיים, לשימוש אישי פרטי בלבד (לא עסקי). מרבית כלי הרכב יובאו מארה"ב אף שארץ יצורם יכולה להיות גם אירופה או המזרח הרחוק.
הדגמים השכיחים ביותר ביבוא אישי הנם ג'יפים גדולים ומכוניות פאר, כשרוב כלי הרכב ביבוא אישי הנם בעלי נפח מנוע גדול ( 80% מכלי הרכב שיובאו ביבוא אישי הם בעלי נפח מנוע מעל 3,000 סמ"ק), כפועל יוצר מכאן, גם רמת הזיהום של כלי רכב אלה הינה בדרך כלל גבוהה.
הועדה המיוחדת שדנה בנושא החליטה לאפשר את המשך ייבוא האישי של כל דגמי הרכב המשווקים בישראל וכן של דגמים שאינם משווקים כיום בארץ, פרט לכלי רכב שאינם עומדים בתקינה האירופאית.
כל רכב ביבוא אישי ידרש לעבור בדיקה יסודית ומעמיקה במכון ייעודי, לפי תקנה 309, בדומה לבדיקה הנערכת כיום לרכב שהיה מעורב בתאונת דרכים קשה. כץ הנחה כי בדיקה ראשונית של הרכב תבוצע על ידי מהנדסי משרד התחבורה כבר במכס כדי לוודא את תקינות וזיהוי פרטי הרכב. מעתה לא ינתן רישיון זמני לרכב המיובא אלא קבוע בלבד ולאחר בדיקה במכון הרישוי לרכב. כל אזרח יוכל לייבא לישראל עד שני כלי רכב, לתקופה של שנתיים, לעומת שני כלי רכב לתקופה של שנה אחת כיום.
השר כץ אימץ את המלצת הדוח האוסרת על נהיגה ברכב המיובא בייבוא אישי למי שאינו היבואן האישי או בן משפחה ממדרגה ראשונה. נושא זה יוסדר גם מול חברות הביטוח, במטרה לאכוף ביעילות את ההחלטה. במקביל, מעתה לא לאפשר העברת בעלות של רכב ביבוא אישי בפרק זמן של שנתיים מיום הגעת הרכב לישראל אלא במקרים חריגים ביותר כגון ירושה ואובדן גמור של הרכב.
כמו כן הוחלט לנקוט ביד קשה כנגד כל מי שיפעל בניגוד לנוהלים של משרד התחבורה, תוך ערוב המשטרה. במקביל, לא ניתן יהיה לשחרר רכב מהנמל אם אחד ממסמכי הייבוא שלו יתגלה כמזוייף, תוך הקפאת הטיפול בבקשות אלה עד לגמר החקירה. במקביל, שר התחבורה הנחה לשפר ולייעל את כל הליך יבוא רכב אישי במשרד התחבורה. מדובר בין השאר בקיצור משמעותי של זמן הטיפול בכל בקשה לייבוא רכב אישי וזרוז מתן רשיונות הרכב למינימום האפשרי. כמו כן יוסדר בחקיקה נושא "קריאה חוזרת" (Recall)  ביבוא אישי. משרד התחבורה יעביר את פרטי הרכב המיובא בייבוא אישי ליבואן הרשמי לאיתור וזימון הרכב לתיקון.
שר התחבורה הנחה את אנשי משרדו להקדים לחודש נובמבר 2009 את פתיחת ענף הרכב לייבוא מקביל. מדובר בין השאר בביטול החיוב ליבואן בלעדי לכל יצרן רכב ומתן אפשרות ליבא כלי רכב המיוצרים על ידי אותו יצרן ליותר מיבואן אחד וכן לייבא לישראל כלי רכב אמריקאים שאינם מיוצרים בארצות הברית. קשר זה הותיר את פתיחת הענף לתחרות בידי יצרני הרכב והיבואנים הקיימים ולא הוביל לפתיחת השוק לתחרות.
 
עידוד לאביזרי בטיחות ברכב פרטי ומסחרי
 
מס הקניה המוטל על רכב פרטי ומסחרי מורכב גם מזיכוי מס הנובע מהתקנת אביזרי
בטיחות ברכב, כתלות בהרכב האבזור הבטיחותי. מטרת הטבת הזיכוי ממס היא לעודד התקנת אביזרי בטיחות. במהלך השנים האחרונות חלו שינויים בתמריצים הניתנים לאבזור הבטיחותי, בהתאם להתפתחויות ענף הרכב בעולם.  
קצת היסטוריה. עד שנת 2005 ניתן פטור מקסימלי לרכב שצויד בשתי כריות אוויר ומערכת ABS . המיסוי המעודד גרם לכך שבין השנים 2005-2001 נרשמה עלייה משמעותית בחלק היחסי של כלי רכב שבהם הותקנו יותר משתי כריות אויר ומערכת ABS. בהמשך, ברפורמת המיסוי על כלי רכב שיצאה לדרכה בחודש דצמבר 2005 הושם דגש על הגדלת תמריצי מס בגין בטיחות הרכב ומיקוד במערכת בקרת יציבות. הרפורמה כללה הפסקה הדרגתית של תמריצים להתקנת אבזור בטיחותי מינימלי, כגון כרית אויר בלבד. חבילת האבזור שזיכתה עד כה בפטור מקסימלי (שתי כריות אויר ומערכת  ABS ) הפכה להיות "חבילת הבסיס" לקבלת זיכוי ממס קניה וסכום הזיכוי הופחת אף הוא. מאידך, לרשימת האביזרים המזכים בפטור נוספו כריות אויר נוספות (באבחנה לפי 4 כריות אויר ויותר מ- 4 כריות אויר) ומערכת בקרת יציבות, ש"זכתה" להתייחסות מיוחדת של מערכת המס לאור חשיבותה של המערכת למניעת תאונות ולשיפור בטיחות הנוסעים ברכב, ומובהקות האפקטיביות של המערכת.
התוצאה בפועל הייתה שבשנים 2006 ו- 2007 חל זינוק ברמת האבזור. היקף התקנת אבזור בטיחותי מינימלי (שכיום אינו מזכה בפטור) וכן היקף התקנת שתי כריות אוויר ומערכת ABS
ירד ונרשמה עליה בהיקף התקנת אבזור בטיחותי מקיף יותר (מערכת ABS + 6  כריות אויר ומעלה). גם שיעור כלי הרכב שצוידו במערכת לבקרת יציבות גדל באופן משמעותי
כאשר בשנים 2008 - 2006 הוכפל כמעט מידי שנה שיעור התקנת מערכת בקרת היציבות.  גם השנה נרשמה עליה משמעותית, טרם חיוב התקנת המערכת בשנת 2010 ואילך. הסיבה לכך היא הגדלת ההיצע מצד יצרני הרכב, כמו גם תמריץ המס שהוגדל ב- 800 ₪. מחודש אפריל 2008 מגיעה ההטבה ל- 2,400 ש"ח. הנתונים מראים כי למעלה מ- 50% מכלי הרכב הפרטיים שנרכשו בשנת 2008 צוידו במערכת בקרת יציבות, והנתונים של 2009 צפויים להיות אף טובים יותר, במקביל להעלאת הטבת המס.
נקודה נוספת אליה יש להתייחס בהקשר של בקרת יציבות, הנה השיעור הגבוה יחסית של כלי רכב מסחריים המצוידים במערכת ביחס לכלי רכב פרטיים. עד כה שיעור ההצטיידות באביזרי בטיחות היה גבוה יותר בכלי רכב פרטיים, אך בקבוצת המוגדרת כמסחרית נכללים בין היתר גם רכבי שטח יוקרתיים רבים המאובזרים כצפוי בבקרת יציבות כחלק מהאבזור הבסיסי, מה שמשפיע על משקלם של כלי הרכב המסחריים שיובאו עם מערכת בקרת יציבות ביחס לכלל האוכלוסייה.
 
מסימני ההאטה: ירידה בהכנסות מכלי הרכב
 
בשנת 2008 נרשמה ירידה ריאלית של 0.6% בערך היבוא של כלי הרכב, לצד עליה של כ- 2.2% בכמות כלי הרכב. העלייה בכמות כלי הרכב שיובאו לישראל נובעת ממספר גורמים ובהם: ירידת מחירים כתוצאה מהירידה המתמשכת בשערי החליפין של המטבעות הרלוונטיים, הפחתה במיסי הקניה וכן מעדכון קבוצות המחיר כלפי מטה בתחילת 2007 , כמו גם מהצמיחה הכלכלית שאפיינה את המחצית הראשונה של שנת 2008. מאחר וערך היבוא נרשם בדולרים, הוא מושפע גם משערי חליפין צולבים של מטבעות יבוא כלי הרכב ביחס לדולר.  
כניסת רפורמת המיסוי הירוק לתוקף גרמה להקדמת רכישות של רכבים מזהמים (בחודשים יוני ויולי), ולדחיית רכישות של רכבים המדורגים כנקיים. בחודש אוגוסט נרשמה ירידה ביבוא של כלי רכב לארץ ונרשם יבוא בהיקף של 12,064 כלי רכב (פרטיים) לעומת 13,384 כלי רכב בחודש אוגוסט 2008, ירידה בשיעור של כ-10%. מדובר בהיקף יבוא הדומה לממוצע הרב – שנתי.
ההכנסות בחודש אוגוסט, מיבוא רכב ירדו בשיעור גבוה יותר של כ - 28% וכן ערך היבוא של כלי רכב ירד בכ - 20%. אחת הסיבות לכך שבחודש אוגוסט שוחררו מהמכס מכוניות יחסית זולות ונקיות שהמס עליהם הופחת.
יבוא רכב מסחרי הסתכם ב - 275 כלי רכב - ירידה של כ- 75% לעומת אוגוסט 2008. כניסת המיסוי הירוק לתוקף הביאה לכך שבחודש יולי, גם במקרה של כלי רכב מסחריים, נרשמה הקדמת רכישות של כלי רכב מסחריים.
גם הירידה בשערי החליפין של היין והדולר (חלק גדול מכלי הרכב מיובאים לארץ במטבעות אלה) תרמה לגידול ביבוא כלי רכב.
יש לזכור כי נתוני היבוא המצטברים מתחילת השנה, בחודשים ינואר - אוגוסט 2009 מצביעים על יבוא בהיקף של 126,345 כלי רכב (נוסעים ומסחרי) - ירידה של כ- 24% לעומת התקופה המקבילה אשתקד - וזאת למרות נתוני יולי הגבוהים. הירידה ביבוא כלי הרכב מתחילת השנה נובעת מהירידה בהיקפי הפעילות הכלכלית במשק, ירידה חדה בביקושים, משבר האשראי שצמצם באופן משמעותי את יכולת חברות הליסינג לרכוש כלי רכב ועוד.
ניתוח מגמות ארוכות טווח של יבוא כלי הרכב מצביע על מגמת עליה ביבוא כלי הרכב החל ממרץ 2009 וזאת לאחר תקופה ארוכה של ירידה ביבוא רכב אשר החלה בחודש מרץ 2008.
 
הכנסות ממיסוי חלפים
 
חלקי חילוף לרכב חייבים במכס (ביבוא מארצות שלישיות) בשיעור של עד 10% ומס קניה בשיעור של 12% (כששיעור מס הקניה האפקטיבי עומד על 19.2% ). אמנם, מדובר בשיעור מס אחיד עם מספר מצומצם ביותר של חלפים הפטורים ממס קניה עקב השפעתם על בטיחות הנוסעים ברכב ועל איכות הסביבה, אולם, יש לציין כי בפועל (בנטרול צמיגים) משקל החלפים הפטורים ממס קניה מכלל חלקי החילוף הסתכם בכ- 31%. סך ההכנסות מחלקי חילוף הסתכמו בכ 329- מיליון ש"ח בשנת 2008 ; ההכנסות ממס קניה הסתכמו בכ 277- מיליון ש"ח, וההכנסות ממכס הסתכמו בכ 52- מיליון ש"ח.  
 
יבוא רכב וחלקיו
(כמות ביחידות, ערך במליוני $ והכנסות מ"ק במליוני שקלים) 
שינוי ב-%
ינואר -אוגוסט 2009
סוג
הכנסות
ב-₪
ערך ב-$
כמות
הכנסות
ב-ש"ח
ערך ב-$
כמות
-12.6
-18.0
-22.9
4,835
1,730
118,902
נוסעים
-31.5
-37.6
-38.5
334
127
7,443
מסחרי
13.6
-2.5
-3.4
66
32
13,245
דו גלגלי
48.6
-46.1
-29.5
10
187
4,424
משאיות וטרקטורים
 
 
 
0
4
199
מוניות
-6.5
-20.1
 
174
227
 
חלקי חילוף
-13.6
-22.5
 
5,419
2,308
 
סה"כ
 


 

  הירשם עכשיו לניוזלטרים של מגזין רכב ותחבורה 
        קצר, ממצה, איכותי, חינם - אצלך במייל
 

 

דואר אלקטרוני

שם

 


+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...

Go Back  Print  Send Page
[חזור למעלה]        [הוספה למועדפים]        [מפת האתר]        [יצירת קשר]        [קישורים]
 
 
     
לייבסיטי - בניית אתרים