על סדר היום: הסדרת כלל השירותים בענף הרכב
בלב היוזמה - 'חוק רישוי שירותים לרכב', התשס"ט - 2009

 

 

בימים אלה יוצאת לדרך יוזמת חקיקה חדשה שתכליתה להסדיר בחקיקה ראשית את השירותים והעיסוקים בענף הרכב, וזאת  במטרה להבטיח רמה מקצועית הולמת של נותני השירותים ושל המקום בו ניתן השירות, מתן שירות סדיר וזמין למקבלי השירות, שמירה על בטיחות הרכב והגנה על שלום הציבור ובטיחותו.
העיסוק במתן שירותים לרכב בישראל מוסדר כיום באמצעות צווי פיקוח אשר קבע שר התחבורה והבטיחות בדרכים מכח סמכותו על פי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים.
מדובר בצווים הבאים:
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור רכב והרכבתו).
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב).
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייבוא רכב ומתן שירותים לרכב).
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם).

החוק המוצע מסדיר במסגרתו את כלל העיסוקים והשירותים המוסדרים בצווי הפיקוח כאמור וקובע הוראות חדשות ומעודכנות לנוכח השינויים שחלו במהלך השנים בענף הרכב ובשירותים הניתנים בו, בשים לב להוראות חוקי היסוד של מדינת ישראל והזכויות שנקבעו בהם.

עיקרי החוק המוצע


רישוי מתן שירותי רכב ורישוי מקצועות בענף הרכב

1. כיום מוסדרים שירותי הרכב והמקצועות בענף הרכב באמצעות מתן רישיונות, הרשאות, אישורים ותעודות הניתנים לעוסקים בענף הרכב מכוח צווי הפיקוח השונים.

2. החוק המוצע מסדיר את השירותים והמקצועות בענף הרכב באמצעות רישיונות הניתנים בהתאם להוראות חוק זה בלבד.

הנחת היסוד בפרק זה כמו גם בחוק כולו, הינה כי הגבלת עיסוק תעשה בהתאם להוראות חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד: חופש העיסוק, ומשכך אין להגביל עיסוק אלא ברישיון הניתן על פי הדין.

3. בהתאם לפסיקת בג"ץ, מדיניות השוללת עיסוק מסוים או מגבילה אותו באופן משמעותי מהווה פגיעה בחופש העיסוק, ולכן חייבת לעמוד בתנאים שנקבעו בפסקת ההגבלה שבסעיף 4 לחוק יסוד: חופש העיסוק, שהראשון בהם מחייב שהפגיעה תיעשה בחוק או מכוח הסמכה מפורשת בו.

4. החוק המוצע קובע הליך להגשת בקשה לקבלת רישיון, מאפשר לרשות לדרוש מידע רלוונטי לצורך קבלת החלטה בעניין הבקשה ומסמיך את הרשות לתת רישיון למבקש שהתקיימו בו התנאים לקבלת אותו רישיון.

5. החוק המוצע מסמיך את הרשות לסרב לתת למבקש רישיון או לא לחדש רישיון שניתן אם הורשע בעל הרישיון בעבירה פלילית או בעבירת משמעת שמפאת חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לעסוק במתן שירותים לרכב או במקצוע בענף הרכב.
6. החוק המוצע מסמיך את הרשות להתלות רישיון, לבטלו או לא לחדשו לאחר שנתנה לבעל הרישיון הזדמנות לטעון טענותיו בהתקיים אחד מאלה:

(1) הוא חדל לעסוק בעיסוק נושא הרישיון;
(2) הרישיון ניתן לו על יסוד מידע כוזב או מטעה;
(3) הוא הפר תנאי מהותי מתנאי הרישיון;
(4) הוא הפר חובה או איסור שהוטלו עליו כבעל רישיון;
(5) הוא הוכרז כפושט רגל ואם הוא תאגיד ניתן צו לפירוקו או למינוי כונס נכסים או שהחליט על פירוק מרצון;
(6) הוא אינו מקיים את התנאים לקבלת הרישיון כולם או מקצתם.

7. עוד קובע החוק המוצע כללים וחובות אשר יחולו על בעל רישיון ובכלל זה החובה לקיים את תנאי הרישיון, להודיע על שינויים שחלו בו, לא לסרב לתת שירות מטעם בלתי סביר, לתת חשבונית למקבל השירות, להציב שילוט ובו שם בעל הרישיון ולא להעביר את הרישיון לאחר.

 

הסדרת הפעלת מוסך

1. בישראל פועלים למעלה מ-5,000 מוסכים הפרוסים ברחבי הארץ. מוסכים אלו נותנים שירותי אחזקה ותיקון לכלי הרכב בישראל ולשירות הניתן בהם השלכה ישירה על בטיחות כלי הרכב ובטחונו של הציבור.מוצע לקבוע תנאים לקבלת רישיון להפעלת מוסך על מנת להבטיח מתן שירות מקצועי וסביבת עבודה נאותה.

2. החוק המוצע קובע את התנאים אשר אם יתקיימו כולם, זכאי מבקש לקבל רישיון להפעלת מוסך:

(1) לרשותו מקום ומבנה המתאימים למוסך ובכלל זה לחנית רכב;
(2) לרשותו ציוד מתאים להפעלת מוסך;
(3) לרשותו מנהל מקצועי שקבל רישיון בהתאם להוראות חוק זה.

3. החוק המוצע מסמיך  את שר התחבורה לקבוע סוגים של רישיונות להפעלת מוסך בהתאם לסוג הפעולות המתבצעות במוסך וכן לקבוע פעולות ברכב שהעושה אותם אינו חייב ברישיון מוסך.

4. מוצע לחייב בחוק בעל רישיון להפעלת מוסך להציג באופן בולט הנראה לעיני מקבלי השירות את מחיר שעת העבודה במוסך ואת גובה השכר בעד השירותים הניתנים בו.

הפעלת מוסך נייד

1. שירות תיקון לרכב ניתן גם בצידי הדרך באמצעות ניידות שירות. על מנת להבטיח כי גם שירות זה יינתן באופן מקצועי ובטיחותי מוצע בחוק לקבוע תנאים לעוסקים בו.

2. החוק המוצע קובע את התנאים אשר אם יתקיימו כולם, זכאי מבקש לקבל רישיון להפעלת מוסך נייד:

(1) לרשותו רכב מתאים;
(2) לרשותו ציוד מתאים להפעלת מוסך נייד;
(3) לרשותו מנהל מקצועי בעל רישיון המתאים לסוג הפעולות המבוצעות במוסך הנייד.

3. החוק המוצע מסמיך את שר התחבורה לקבוע את סוג הפעולות אותם ניתן לבצע במוסך נייד וזאת במטרה להבטיח כי בצידי הדרך יבוצעו רק פעולות הכרחיות ועל מנת  להקטין את ההפרעה לתנועה.


הסדרת העיסוק בניהול מקצועי של מוסך

1. המנהל המקצועי במוסך אחראי על העבודה המקצועית המבוצעת במוסך. החוק המוצע מטיל על המנהל המקצועי חובה לפקח על עבודתם של עובדי המוסך העוסקים בטיפול בכלי הרכב במוסך וכן לבדוק תקינותו של כל רכב שטופל במוסך לפני מסירת הרכב ללקוח.החוק המוצע מחייב מנהל מקצועי לדווח לרשות או לרשות הרישוי על ליקויים שהתגלו ברכב  ולא תוקנו.

2. החוק המוצע קובע כי רק בעלי הכשרה ומיומנות מקצועית מתאימה יהיו זכאים לקבל רישיון לעסוק בניהול מקצועי במוסך.
החוק המוצע קובע את התנאים אשר אם יתקיימו כולם, זכאי מבקש לקבל רישיון מנהל מקצועי של מוסך:

(1) הוא אזרח ישראל או תושב ישראל ומקום מגוריו הקבוע בישראל;
(2) הוא בעל תעודה אחת מאלה-
· תעודת מהנדס שניתנה על ידי מוסד להשכלה גבוהה;
· תעודת הנדסאי שניתנה על ידי מוסד להכשרת הנדסאים שבפיקוח משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, או תעודה שניתנה על ידי מוסד מחוץ לישראל שהכירה בה רשות ההסמכה לטכנאים ולהנדסאים המורכבת מנציגי משרד העבודה והרווחה, משרד החינוך והתרבות וארגון העובדים המייצג את רוב ההנדסאים והטכנאים המוסמכים;
· תעודה שניתנה על ידי משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה המעידה כי הוא בעל הדירוג הגבוה ביותר במקצוע בו הוא מבקש לקבל רישיון וכי הוא עבר בהצלחה קורס מקצועי כפי שקבע השר במוסד שאישר משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה;
 (3) הוא עמד בהצלחה בבחינה עיונית ומעשית;
 (4) הוא בעל רישיון נהיגה מסוג שקבע השר.

3. החוק המוצע מסמיך את הרשות לחייב בעל רישיון לניהול מקצועי של מוסך לעבור מעת לעת השתלמויות מקצועיות ולהתלות רישיון אם בעל הרישיון לא עבר את ההשתלמות בפרק בזמן שקבעה.

4. החוק המוצע מסמיך מסמיך את הרשות לקבוע הוראות מקצועיות והוראות הנוגעות לדרכי פעולתו של בעל רישיון לניהול מקצועי, של מוסך כדי להבטיח רמה מקצועית נאותה וכן לבטל רישיון או להתלותו אם פעל בעל הרישיון בדרך שאיננה מקצועית.

5. החוק המוצע מסמיך את שר התחבורה למנות מועצה מייעצת לעניין רישוי מנהלי מוסכים שחברים בה עובדי משרד התחבורה, עובד משרד התעשייה המסחר והתעסוקה, מנהלים מקצועיים של מוסכים ומנהלים מקצועיים המייצגים את בעלי המוסכים.

6. החוק המוצע מסמיך את המועצה המייעצת לייעץ לרשות בעניין תכנית הבחינות להסמכת מנהלים מקצועיים, להכיר במוסדות לימוד ובתעודות שנתנו מחוץ לישראל וכן לבחון  מועמדים לקבלת רישיון לניהול מקצועי של מוסך.

7. החוק המוצע קובע כי מנהל מקצועי שעשה אחת מאלה עבר עבירת משמעת:

(1) נהג בדרך שאינה הולמת את המקצוע;
(2) גילה חוסר יכולת או רשלנות חמורה בעת עיסוקו במקצוע;
(3) הפר הוראה מהוראות 65 עד 67 לחוק או הוראה מהוראות כל דין אחר המטיל עליו כבעל מקצוע חובה או איסור;
(4) הפר הוראה מהוראות שקבעה הרשות לפי סעיף 68;
(5) הורשע בפסק דין סופי, בישראל או מחוץ לישראל, בעבירה פלילית שמפאת מהותה, חומרתה, או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש מנהל מקצועי במוסך.

8. החוק המוצע מסדיר מינוי ועדת משמעת לדון בקובלנות שיוגשו לועדת המשמעת על ידי עורך דין שהסמיך לכך היועץ המשפטי לממשלה, לאחר שנוכח כי יש ראיות לכאורה לכך שבעל רישיון לניהול מקצועי של מוסך עבר עבירת משמעת.

9. החוק מסמיך את ועדת המשמעת, אם מצאה כי הנקבל עבר עבירת משמעת כדלהלן: התראה, נזיפה, קנס, ביטול רישיון, הגבלת הרישיון לתחומי פעילות מסוימים או לפרק זמן קצוב בסיומו תבחן הועדה את המשך הטיפול ברישיונו של הנקבל.
התליית הרישיון בהשתלמות, תקופת ניסיון או כל דרך אחרת שהועדה תמצא לנכון ;
החליטה ועדת המשמעת על התליית רישיון רשאית היא להורות בהחלטתה שההתליה, כולה או חלקה תהא על תנאי.

10. החוק המוצע קובע את סדרי עבודת ועדת המשמעת, מעניק לה סמכויות חקירה לפי חוק ועדות חקירה, התשכ"ט-1969,סמכות להורות על פרסום החלטותיה וכן פרוצדורה לערעור על החלטותיה.

הסדרת העיסוק בשמאות רכב

1. שמאות רכב משמעה הערכת הנזק אשר נגרם לרכב בתאונה באמצעות שומה או חוות דעת הכוללת את פירוט התיקון הנדרש על מנת להחזיר את מצב הרכב לקדמותו והערכת שווי התיקון.תפקידו של השמאי הוא לאתר את כל הנזקים שנגרמו לרכב בתאונה וכן לקבוע האם ניתן לתקן את הרכב לאור הנזקים שנגרמו לרכב בתאונה והיקפם.
לתפקידי השמאי השלכות על בטיחות הרכב ובהתאמה מוצע כי רק בעלי הכשרה מתאימה ומיומנות יעסקו בשמאות רכב.

2. החוק המוצע קובע את התנאים אשר אם יתקיימו כולם, זכאי מבקש לקבל רישיון לעסוק בשמאות רכב ולהירשם במרשם שמאי הרכב:

(1) הוא אזרח או תושב ישראל ומקום מגוריו הקבוע בישראל;
(2) הוא בעל רישיון נהיגה תקף, בדרגה 02 לפחות;
(3) מלאו לו 23 שנים;
(4) הוא בעל תעודה אחת מאלה:
· תעודת בוגר המעידה שסיים 12 שנות לימוד במוסד הפועל באישור משרד החינוך.
· תעודת בוגר מגמת מכונאות רכב בבית ספר מקצועי תלת שנתי הפועל באישור החינוך.
· תעודה המעידה שסיים 11 שנות לימוד ותעודת הסמכה במכונאות רכב או תעודה של קצין בטיחות.
(5) הוא בעל תעודה מסוג 2 במכונאות רכב מאת משרד התעשייה המסחר והתעסוקה או בעל הדירוג הגבוה ביותר במקצוע פחחות רכב;
(6) עבר בהצלחה קורס מקצועי כפי שקבע השר במוסד שאישר משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה;
(7) עמד בהצלחה בבחינות בפני ועדת בחינות שמינתה הרשות;
(8) סיים התמחות בת שנה אחת לפחות בתחום שמאות רכב;
(9) הוא לא הורשע בישראל בעבירה פלילית שמפאת מהותה,חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי להירשם במרשם שמאי הרכב ולא הוגש נגדו כתב אישום בשל עבירה כאמור, שטרם ניתן בה פסק דין סופי.

3. החוק המוצע קובע כי בעל רישיון לשמאות רכב לא יעסוק במקצועו באופן  שיש בו:

(1) ניגוד עניינים בין עניינו לבין עניין של לקוחו;
(2) חשש לפגיעה ביחסי האמון והמהימנות הנדרשים משמאי רכב;
(3) ניגוד עניינים בין עיסוקו כשמאי רכב לעיסוקיו האחרים.

4. החוק המוצע מסמיך את שר התחבורה לקבוע מי רשאי לאמן מתמחה וכללי התמחות וכן את הפעולות המקצועיות שרשאי לבצע מתמחה לבד או בליווי שמאי רכב.

5. החוק המוצע מסמיך את שר התחבורה למנות מועצה מייעצת שחבריה הם : שלושה עובדי משרד התחבורה, נציגי שמאי הרכב, נציג הממונה על שוק ההון במשרד האוצר, נציג איגוד חברות הביטוח, נציג משטרת ישראל ונציג ציבור.

6. החוק המוצע מסמיך את ועדת המשמעת לייעץ לרשות בעניינים אלה:

 (1) מתן רישיון, סירוב לתת רישיון, התלייתו וביטולו;
 (2) תוכנית לימודים, תכנית בחינות והשתלמויות;
 (3) כללי התנהגות ואתיקה מקצועית של שמאים ומתמחים;
 (4) עיסוקים בהם אינו רשאי לעסוק שמאי רכב;
 (5) תיקון שומת רכב;
(6) הוראות מקצועיות הנוגעות לעבודתו המקצועית של בעל רישיון לעסוק בשמאות רכב ומתמחה ובכלל זה תנאים לבדיקת רכב,כתיבת שומה ותיקונה חובות דיווח לרשות או לרשות הרישוי בנוגע לרכב שניזוק בתאונה וניהול רשומות ופנקסים ושמירתם.

7. החוק מסמיך את הרשות לעסוק בעניינים אלה:

(1) לקבוע כללי התנהגות ואתיקה מקצועית של שמאי רכב ומתמחים;
(2) להורות לבעל רישיון לשמאות רכב לעבור מעת לעת השתלמות מקצועית ולהתלות רישיון של שמאי שלא עבר את ההשתלמות;
(3) לבדוק שומות ששיעור הנזק שנקבע בהן באותה תאונה אינו זהה ולהכריע ביניהן;
(4) לקבוע הוראות מקצועיות הנוגעות לעבודת השמאי ובכלל זה,תנאים לבדיקת הרכב, כתיבת שומה ותיקונה, חובות דווח לרשות וניהול רשומות ופנקסים ושמירתם.

8. החוק המוצע קובע כי מנהל מקצועי שעשה אחת מאלה עבר עבירת משמעת:

(1) נהג בדרך שאינה הולמת את המקצוע;
(2) גילה חוסר יכולת או רשלנות חמורה בעת עיסוקו במקצוע;
(3) הפר הוראה מהוראות סעיף 92 לחוק או הוראה מהוראות כל דין אחר המטיל עליו כבעל מקצוע חובה או איסור;
(4) הפר הוראה מהוראות שקבעה הרשות לפי סעיפים 90 עד 94 ;
(5) הורשע בפסק דין סופי, בישראל או מחוץ לישראל, בעבירה פלילית שמפאת מהותה, חומרתה, או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש מנהל מקצועי במוסך.

9. החוק המוצע מסדיר מינוי ועדת משמעת לדון בקובלנות שיוגשו לועדת המשמעת על ידי עורך דין שהסמיך לכך היועץ המשפטי לממשלה, לאחר שנוכח כי יש ראיות לכאורה לכך שבעל רישיון לניהול מקצועי של מוסך עבר עבירת משמעת.

10. החוק המוצע מסמיך את ועדת המשמעת אם מצאה כי הנקבל עבר עבירת משמעת, להטיל עליו אחת או יותר מאלה:
התראה, נזיפה, קנס, ביטול רישיון, הגבלת הרישיון לתחומי פעילות מסוימים או לפרק זמן קצוב בסיומו תבחן הועדה את המשך הטיפול ברישיונו של הנקבל, התליית הרישיון בהשתלמות, תקופת ניסיון או כל דרך אחרת שהועדה תמצא לנכון.
החליטה ועדת המשמעת על התליית רישיון רשאית היא להורות בהחלטתה שההתליה, כולה או חלקה תהא על תנאי.

11. החוק המוצע קובע את סדרי עבודת ועדת המשמעת, מעניק לה סמכויות חקירה לפי חוק ועדות חקירה, התשכ"ט-1969,סמכות להורות על פרסום החלטותיה וכן פרוצדורה לערעור על החלטותיה.


עבירות ועונשים

1. החוק המוצע קובע כי העושה אחת מאלה, דינו - קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין -
(1) נותן שירות ללא רישיון בניגוד להוראת חוק זה או תוך הפרת תנאיו;
(2) מעביר רישיון בניגוד להוראות סעיף 11;
(3) מסרב לתת שירות בניגוד להוראות סעיף 16;
(4) אינו מאפשר לשוטר או למפקח לבצע את הפעולות האמורות בסעיף 106 או אינו נענה לדרישותיהם לפי אותו סעיף;
(5) עובר על הוראה מהוראות התקנות לפי חוק זה אלא אם כן נקבע עונש קל מזה בתקנות.

2. החוק המוצע קובע כי אם נעברה עבירה כאמור ומבצע העבירה המשיך בביצועה לאחר שקיבל התראה על כך מאת המפקח, דינו – בנוסף לכל עונש אחר, קנס נוסף בשיעור האמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, לכל יום שבו נמשכת העבירה, החל מהתאריך שנקבע בהתראה.

3. החוק המוצע קובע כי אם נעברה עבירה לפי סעיף זה בידי תאגיד, דינו – קנס פי ארבעה מהקנס שנקבע לעבירה.עוד מוצע לקבוע כי נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן כדי למנוע עבירות לפי סעיף 107 על ידי התאגיד או על ידי עובד מעובדיו.

4. החוק המוצע קובע כי אם הוגש כתב אישום בהתאם להוראות חוק זה נגד אדם שנתן שירות בלא רישיון או בניגוד לתנאי ברישיון, רשאית הרשות להורות בכתב על הפסקה זמנית של מתן השירות, לרבות סגירת מפעל, ובלבד שמשך ההפסקה או הסגירה כאמור לא יעלה על שישים ימים מיום כניסתה לתוקף של ההוראה; ההוראה כאמור תיכנס לתוקפה חמישה ימים מיום שנמסרה לנותן השירות או לעובד מעובדיו אלא אם כן נקבע בה מועד אחר.
 
5. החוק המוצע קובע כי אם הורשע בעל רישיון בעבירה לפי חוק זה, רשאי בית המשפט, בנוסף לכל עונש, לצוות על ביטול הרישיון או על הפסקת מתן השירות כולו או חלקו לרבות סגירת המפעל לתקופה שיקבע.

הוראות מעבר

1. החוק המוצע קובע כי אדם שנתן שירות ערב תחילתו של חוק זה, רשאי להמשיך ולתת את השירות, ובלבד שהגיש בקשה לרישיון לפי חוק זה במועד שתורה עליו הרשות ועד להחלטת הרשות בעניינו. המנהל יפרסם בארבעה עיתונים יומיים לפחות, ששנים מהם הם בשפה העברית ואחד מהם בשפה הערבית, את תוכנו של סעיף קטן (א).

המנהל רשאי, מנימוקים מיוחדים שיירשמו, להאריך את התקופה האמורה  ב -60 ימים נוספים.


ד. השפעת החוק המוצע על הדין הקיים

1. החוק המוצע מחליף ובכך מבטל  את צווי הפיקוח המסדירים כיום את מתן השירות והעיסוקים בענף הרכב.

2. החוק המוצע מתקן בתיקון עקיף את חוק בתי המשפט על מנת להסמיך את בית המשפט לעניינים מנהליים לדון בהחלטה של רשות לפי החוק המוצע.

3. החוק המוצע מתקן בתיקון עקיף את פקודת התעבורה ומסמיך את שופטי בית המשפט לענייני תעבורה לדון בעבירות פליליות לפי החוק המוצע.

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 


+ הוסף תגובה חדשה
תגובות: (צפה ב-  תגובות בעמוד זה)
Loading בטעינה...

Go Back  Print  Send Page
[חזור למעלה]        [הוספה למועדפים]        [מפת האתר]        [יצירת קשר]        [קישורים]
 
 
     
לייבסיטי - בניית אתרים