תקנות שונות שמתייחסות לנהיגה באוטובוס זעיר
 
 
הגדרה "אוטובוס זעיר": - שנתקיימו בו כל אלה;
(1) הוא מיועד לפי מבנהו להסעת עד חמישה עשר נוסעים בנוסף לנהג;
(2) מותקן בו מרכב תקני;
(3) משקלו הכולל אינו עולה על 4000 ק"ג;
(4) הוא מצוין ברישיון הרכב כאוטובוס זעיר.
                                                       
"אוטובוס פרטי" - אוטובוס שאיננו רכב ציבורי;
                                                       
"אוטובוס ציבורי" - רכב ציבורי שהוא אוטובוס;
 
למי מותר לנהוג באוטובוס זעיר: עפ"י תקנות 178 (רשיון דרגה 2) ו- 179
(רשיון דרגה 3):
                                                                 
(2א) באוטובוס זעיר פרטי ובלבד שמספר הנוסעים בו למעט הנהג, אינו עולה על .8 ניתן היתר מאת רשות הרישוי לפי תקנה 190 - לא יעלה מספר הנוסעים בו על חמישה עשר מלבד הנהג;
 
היתרים לנהיגת אוטובוס זעיר
 
היתר לנהיגת אוטובוס זעיר פרטי, רכב בטחון ורכב חילוץ
190. רשות הרישוי רשאית לתת היתר -
                                                          
(1) כאמור בתקנה 178(א)(א2) ו- 179(א)(5) אם המבקש -
                                                          
(א) היה בעל רשיון נהיגה לפי תקנה 178 במשך חמש שנים לפחות לפחות;
                                                          
(ב) סיים קורס להסעת נוסעים ועמד בהצלחה במבחנים לפי תכנית שאישרה רשות הרישוי ובידו אישור על כך;
                                                  
בדיקות חורף לאוטובוס זעיר ציבורי:                    
273ד.(א) רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 10,000 ק"ג, אוטובוס זעיר ציבורי ואוטובוס אחר חייבים בבדיקת חורף שתיערך מ- 1באוקטובר של כל שנה במפעל למכונאות רכב כאמור בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסמכים ומפעלים לכלי רכב), התש"ל1970-(5), או בתחנת בדיקה כאמור בתקנה 273.
 
דרישות טכניות לאוטובוס זעיר
 
פתחי יציאה:
א. הדלתות לכניסת ויציאת נוסעים יהיו רק בצד ימין של האוטובוס. המושבים יהיו בנויים כך שהגישה אליהם תהיה רק דרך דלתות אלה. הדלת האחורית תשמש לשעת חירום.
ב. במידה ולא קיימת דלת מצד שמאל של האוטובוס, יותקן מצד שמאל של האוטובוס פתח מילוט (חלון) בעל שטח 0.4 מ"ר לפחות. אורך הצלע הקצר 40 ס"מ לפחות, וגובה השפה התחתונה של החלון מהרצפה יהיה מ- 50 ועד 115 ס"מ.
ג. חלון החירום יצויד באמצעי פתיחה, שליפה או שבירה (פטיש).
 
פתח חירום אחורי:
בגב האוטובוס יותקן פתח חירום.
א. חלון או דלת בעל שטח 0.8 מ"ר לפחות, כאשר אורך הצלע הקצרה 50 מ"מ לפחות.
ב. הפתח האחורי חייב להפתח מתוך הרכב גם כשהדלת נעולה מבחוץ.
ג. חייב להיות רווח חופשי של 50 ס"מ לפחות בין החלק העליון של גבי המושבים לתקרת הרכב, או למשקוף הרכב כשהדלת פתוחה.כאשר אין רווח כזה גבי 2 מושבים לפחות יתקפלו קדימה.גבי המושבים יהיו נעולים במצב זקוף עם אפשרות שחרור בשעת חירום.
 
חגורות בטיחות:
א. יותקנו נקודות עיגון, וחגורות בטחון תקניות, לפחות חגורת מותניים, באותם מושבים שאין מושב או מחיצה לפניהם.
ב. באוטובוס זעיר משנת יצור 1998 חובה להתקין חגורות בטיחות בכל המושבים המושבים (חגורות אנרטיות משולבות תלת נקודתיות במושבים שליד הדפנות, חגורות מותניים נצמדות במושבים האמצעיים).
 
מראות:
א. תותקן באוטובוס מראה פנימית המאפשרת לנהג לראות את כל הנוסעים בתוך האוטובוס.
ב. משני צידי האוטובוס מבחוץ יותקנו מראות תשקיף, שבאמצעותן יקבל הנהג תמונה נכונה וברורה של שני צידי האוטובוס והדרך שמאחוריו.
ג. בנוסף למראות שבסעיף ב' לעיל, תותקן מראת תשקיף נוספת בצדו הימני מבחוץ, שתהיה קמורה ובגודל של20 X 15 ס"מ לפחות, כך שהנוהג יוכל לראות בעדה את הנעשה על הקרקע בצידו הימני של האוטובוס.
 
מושבים:
א. באוטובוס יותקנו מושבים יציבים וקבועים כמספר הנוסעים שהאוטובוס מורשה להסיע בישיבה.
ב. מספר הנוסעים באוטובוס זעיר יכול שיהיה מ- 8 עד 15נוסעים בנוסף לנהג. באוטובוס זעיר שמורשה להסיע בו מעל 10נוסעים (פרט לנהג), לא תורשה הסעת 2נוסעים ליד הנהג ולא תורשה התקנת מושב כפול ליד הנהג. המושבים יותקנו באופן שפני הנוסעים יהיו בכוון הנסיעה.
ג. מבנה המושבים חיבורם למרכב וחוזקם יהיו בהתאם לתקנות התעבורה 355 ולתוספת השנייה המתייחסת לתקנה, המחייבת עמידה באחד התקנים: מפרט מכון התקנים מת"י 363,
.FMVSS 312 ,FMVSS 201 ,ECE 17,EEC 81/577 ,EEC 74/408 .
מותר שהמושבים יתקפלו קדימה, על מנת לאפשר הובלת מטען.
ד. המושבים יהיו עגונים לרצפה ע"י נצרה, כאשר נעילתן לרצפה בשעת ישיבה תהיה ע"י נעילה אוטומטית, קיפול המושב יהיה ע"י הפעלת ניצרה. ההסדר הזה חל גם על גב המושב באם הוא מתקפל כלפי פני המושב. המתקן יהיה מקורי ע"י יצרן הרכב או בדוק ומאושר ע"י מעבדה מוסמכת בארץ.
ה. גישה לכל מושב.
 
מושבי מבוגרים
מידות רוחב המושבים יהיו לפחות:-
מושב בודד 45 ס"מ - מהדופן הקרוב למושב ועד לקצה פני המושב.
מושב כפול 84 ס"מ - מהדופן הקרוב למושב ועד לקצה פני המושב.
שלושה מושבים 125 ס"מ - מהדופן הקרוב למושב ועד לקצה פני המושב.
מושב ל- 4 נוסעים 162 ס"מ לפחות מדופן לדופן.
רוחק ברכיים 65ס"מ לפחות.
 
מושבי ילדים
אוטובוס הבנוי עם מושבים לילדים ברשיון הרכב ירשם: "רשאי להסיע ילדים בלבד".
מידות רוחב המושבים לילדים יהיו לפחות:-
מושב בודד 38 ס"מ מהדופן הקרוב למושב ועד לקצה פני המושב.
מושב כפול 76 ס"מ מהדופן הקרוב למושב ועד לקצה פני המושב.
שלושה מושבים 114 ס"מ מהדופן הקרוב למושב ועד לקצה פני המושב.
כל מושב נוסף 38 ס"מ מהדופן הקרוב למושב ועד לקצה פני המושב.
רוחק ברכיים 65 ס"מ לפחות.
 
אביזרים ומתקני עזר בתוך האוטובוס:
 
מאפרות:
אין חובה להתקין מאפרות אולם, אם הותקנו יהיו בהתאם לדרישות דלהלן:
א. המאפרות יהיו שקועות וללא בליטות חדות.
ב. ליד כל מושב או חלון יודבק סימון איסור עישון.
 
מנעול בטחון:
באוטובוס יותקן מנעול בטחון שיאפשר סגירת ההגה או תיבת הילוכים בשילוב עם מתג ההצתה.
 
מגבה וגלגל חילוף:
באוטובוס ימצאו בכל עת מגבה וגלגל חילוף שהצמיג והאופן שלו זהים מידותיהם ובפרופיל שלהם לשאר גלגלי הרכב.
הוצאת והכנסת גלגל חילוף לא יהיה מצד שמאל של הרכב.
 
מזגן:
באוטובוס החל משנת יצור 1989 יותקן מזגן אוויר מעל ל- 10 מקומות ישיבה המזגן יהיה מפוצל בחזית ובחלק האחורי של האוטובוס.
 
משולש אזהרה:
באוטובוס ימצא משולש אזהרה תקני בעל בסיס יציב.
 
מטפה:
באוטובוס יותקן מטפה ע"פ ת"י 570, בעל כושר כיבוי עפ"י ת"י 1012 55ב' המקביל ל- 3 ק"ג אבקה. באוטובוס ששנת יצורו מ- 1993 אין להתקין מטפה הלון.
 
פח אשפה:
באוטובוס במקום המיועד לנוסעים, יותקן פח-אשפה מכוסה, בקיבול של 5 ליטרים לפחות שהגישה איליו נוחה.
בכל דופן פנימית מדפנות אורך האוטובוס יותקן שלט המורה על איסור השלכת פסולת מהרכב.
 
ציוד עזרה ראשונה:
א. ציוד עזרה ראשונה יכלול הפריטים המפורטים להלן:
ב. תחבושת אישית.
ג. שני משולשי בד.
ד. עשרה אגדים מדבקים.
ה. חמישה פדים סטריליים בגודל .3"X3"
ו. שלושה אגדים גליליים בגודל .3"X3"
ז. שתי סיכות בטחון.
ח. זוג מספריים.
ט. ערכת עזרה ראשונה תותקן במקום הנראה לעין שהגישה אליה חופשית.
י. לידה יותקן שלט בציון המילים "עזרה ראשונה".
 
נורות נוספות להחלפה:
באוטובוס תמצא תיבה שבה יהיו נורות מכל הסוגים המותקנים באוטובוס, ולפחות נורה אחת מכל סוג.
 
זמזם לנסיעה לאחור
על פי תקנת תעבורה 359א', חובה להתקין זמזם לנסיעה לאחור בכל אוטובוס זעיר. הזמזם יופעל באופן אוטומטי עם הפעלת ההילוך האחורי.
 
התקן גרירה אחוריעל פי תקנת תעבורה 91ה', חל איסור לגרור באוטובוס זעיר רכב או גרור כלשהו.
 
מערכת A.B.S
אוטובוס זעיר משנת יצור 1996ואילך מחוייב במערכת A.B.S.
 
הערות:
א. האוטובוס לא יורשה להסיע נוסעים בעמידה.
ב. לא תורשה התקנת גגון חפצים על הגג.
 
חישוב חלוקת משקלות
יש לבצע לרכב שקילות, לערוך שרטוט + חישוב חלוקת עומסים
 
 
 

 

 

 


+ הוסף תגובה חדשה
תגובות: (צפה ב-  תגובות בעמוד זה)
Loading בטעינה...

Go Back  Print  Send Page
[חזור למעלה]        [הוספה למועדפים]        [מפת האתר]        [יצירת קשר]        [קישורים]
 
 
     
לייבסיטי - בניית אתרים