שינוי בעלות על רכב, כולל רכב ציבורי
 
 
 283. אישור לרישום שינוי בעלות
[תיקון: תש"ל(9), תשל"ב(4), תשל"ב(5), תשל"ו(3), תשמ"א(4), תשמ"ג(2), תשנ"ו]
(א)       רשות הרישוי תאשר רישום שינוי בעלות ברכב לאחר שהוכח, להנחת דעתה, כי שולמו כל האגרות והמסים החלים עליו, לפי הענין, כי הוסרה הגבלה לפי תקנה 4)277), כי הוסר מהרכב משכון או עיקול ולא קיימת הגבלה אחרת לרישום השינוי.
(ב)       על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאית רשות הרישוי לאשר רישום שינוי בעלות ברכב כאשר ההגבלה טעונה, על פי דין, רישום ברשיון הרכב גם לאחר שינוי רישומו.
 
 284. רישום שינוי בעלות ברכב
[תיקון: תשל"ב(4), תשל"ו(3),תשנ"ו]
נמכר רכב הרשום לפי הפקודה, יחולו הוראות אלה:
(1)       בעל הרכב וקונה הרכב יפנו לבנק שבו מצוי מסוף מקוון (On Line) אל רשות הרישוי (בסימן זה - בנק מקוון) ויזהו עצמם בפני פקיד הבנק;
(2)       הוכח לפקיד הבנק מקוון כי אין הגבלה לגבי רישום שינוי הבעלות, ימסור לצדדים טופס לאישור שינוי בעלות (להלן - שטר מכר) שבו הודפסו פרטי הצדדים ופרטי הרכב;
(3)       לאחר שחתמו הצדדים על שטר המכר, ישלם מבקש רישום שינוי הבעלות אגרה בשיעור הקבוע בחלק ג' בתוספת הראשונה, לפי סוג הרכב;
(4)       מששולמה אגרת רישום שינוי הבעלות ימסור פקיד הבנק המקוון לצדדים קבלה על תשלום האגרה אשר תצורף לרשיון הרכב ותהווה אישור על רישום הבעלות החדשה ברכב; הבנק יעביר העתק מהקבלה לרשות הרישוי;
(5)       הוכח לפקיד הבנק המקוון כי יש הגבלה לגבי רישום שינוי הבעלות, יודיע על כך לצדדים ויפסיק טיפולו בבקשה.
 
 284א. רישום שינוי בעלות במשרד
[תיקון: תשל"ב(4), תשל"ו(3), תשנ"ו]
במקרים המפורטים להלן ייעשה רישום שינוי הבעלות במשרד רשות הרישוי:
 (1)             שינוי רישום הבעלות לא יכול להיעשות בבנק מקוון בשל קיום הגבלה כאמור בתקנה 5)            284);
 (2)             המבקש פטור מאגרת רישום שינוי הבעלות כי הוא -
 (א) פטור מתשלום אגרת רישום או אגרת רשיון לרכב לפי סעיף 17 לפקודה;
 (ב) מוסד או אגודה כאמור בסעיף 15 לחלק ג' בתוספת הראשונה;
 (ג) רכש את הרכב בדרך ירושה או שהרישום נעשה על שמו כמנהל עזבון;
 (ד) נכה;
 (ה) מבקש לרשום רכב הרשום על שמו גם על שם בן זוגו.
 
 284ב. שינוי בעלות
[תיקון: תשל"ו(3), תשנ"ד(4)]
בוטל.
 
 285. רכישת רכב בירושה
[תיקון: תשמ"א(7), תשמ"ו(4)]
(א)       רכש אדם בדרך ירושה רכב הרשום על שם המוריש, יודיע על כך לרשות הרישוי שאצלה רשום הרכב וימציא לה את כל המסמכים המפורטים להלן:
 (1) צו ירושה או צו אישור צוואה;
 (2) תעודת ביטוח על שמו כאמור בתקנה 75;
 (3) רשיון הרכב האמור.
 (ב)       על אף האמור בתקנת משנה (א)(1), רשאית רשות הרישוי לרשום על שם בן זוגו של מוריש רכב נוסעים פרטי או רכב פרטי דו-שימושי שהיה רשום על שם המוריש ערב פטירתו ושנטל לפי סעיף 11(א) לחוק הירושה, התשכ"ה-1965, אם המציא לרשות הרישוי תעודת פטירה של המוריש והוכיח להנחת דעתה של רשות הרישוי כי הוא בן הזוג היחידי של המוריש וכי המוריש לא ציווה את הרכב לאחר.
 
 286. עדכון רשומות רשות הרישוי
[תיקון: תשכ"א, תשכ"ו(5), תשכ"ח, תשכ"ח(3), תשל"ב(4), תשל"ו(3), תשל"ז(6), תש"מ(3), תשמ"א(4), תשמ"ג(5), תשנ"ד(4), תשנ"ו, תשנ"ו(6)]
 (א)             רשות הרישוי תעדכן רשומותיה ותשנה את רישום הבעלות בהן -
 (1) על פי הנתונים שקיבלה מאת הבנק המקוון;
 (2) בעת ששינוי רישום הבעלות נעשה במשרד הרישוי כאמור בתקנה 284א.
 (ב)       תאריך התשלום בבנק או המועד שבו נעשה השינוי במשרד הרישוי ייראו כתאריך רישום שינוי הבעלות.
 
 286א. מינוי אפוטרופוס
[תיקון: תשל"ב(4)]
ניתן צו למינוי אפוטרופוס לנכסי חסוי בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב- 196219, והומצא הצו לרשות הרישוי, תירשם הערה ברשיון הרכב על מינוי אפוטרופוס.
 
 287. העברת רכב ציבורי
[תיקון: תשכ"ה]
(א)       לא יעביר אדם לאחר בכל דרך שהיא רשיון רכב ציבורי, אלא בהיתר מאת רשות הרישוי שאצלה רשום הרכב האמור.
(ב)       בקשה להעברת רשיון רכב ציבורי תוגש לרשות הרישוי בטופס שאפשר להשיגו במשרדה; המבקש ישיב תשובה נכונה ומלאה על כל שאלה שבטופס ויצרף לבקשה את המסמכים וההצהרות שתדרוש רשות הרישוי.
(ג)       רשות הרישוי רשאית, לפי שיקול דעתה, להתיר או לסרב להתיר העברת רשיון רכב ציבורי.
(ד)       הוראות התקנות 283 ,284 ,285 ו-286 לא יחולו על רכב ציבורי אלא אם ניתן עליו היתר כאמור בתקנה זו ולאחר שניתן.
(ה)       לא יינתן היתר כאמור בתקנה זו, אלא אם ניתן האישור בהתאם לתקנה 388 לגבי אוטובוס והיתר העברה בהתאם לתקנה 500 לגבי מונית.
 (ו)             בתקנה זו "רכב ציבורי" - לרבות רכב שצויין כאמבולנס ברשיון הרכב.

 

 

 


+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...

Go Back  Print  Send Page
[חזור למעלה]        [הוספה למועדפים]        [מפת האתר]        [יצירת קשר]        [קישורים]
 
 
     
לייבסיטי - בניית אתרים