שיטת הניקוד החדשה בעבירות תעבורה

 

* בכל מקום בו מוזכרתהתוספת השישית, הכוונה היאלטבלת הניקוד (ראה בהמשך)

.
חלק ז': שיטת הניקוד בעבירות תעבורה
544. חיוב בנקודות
הורשע בעל רשיון נהיגה (להלן - בחלק זה - נהג)בעבירה מן העבירות המפורטות בתוספת השישית, יחויב בנקודות כמספר שנקבע בה לצד אותהעבירה שבה הורשע
545. ניהול מרשם עבירות
א) רשות הרישוי תנהל לגבי כל נהג במאגר מידעממוחשב, מרשם של הרשעות בעבירות תעבורה (להלן - מרשם עבירות.
ב) רשות הרישוי תרשום במרשם העבירות נקודות שבהן חויב נהגלפי תקנה 544
ג) ערער נהג על הרשעתו וזוכה, תמחוקרשות הרישוי את ההרשעה בשל אותה
עבירה שנרשמה במרשםהעבירות
ד) שינוי או סטיה בתיאורה של עבירה כאמורבתוספת השישית לא יפגעו ברישום הנקודות לחובתו של הנהג שעבר את העבירה.י
546. רישום נקודות לענין כתב אישום אחד
א) הורשע נהג בכמה עבירותשנכללו בכתב אישום אחד, יירשמו לו במרשם העבירות הנקודות בשל העבירה שבה הורשע אשרלה נקבע מספר הנקודות הגבוה ביותר.
ב) ערער הנהג עלהרשעתו והודע על כך לרשות הרישוי, לא תביא רשות הרישוי בחשבון את הנקודות על העבירה האמורה עד למתן פסק דין סופי
547.סיכום נקודות וצבירתן
א) רשות הרישוי תסכם את מספר הנקודותהתקפות הרשומות לחובת נהג בכל פעם שנרשמות לו נקודות חדשות.י
ב) נקודות שחויב בהן נהג לפי תקנה 544, יעמדו בתוקפן במשךשנתיים מיום ביצוע העבירה (להלן - תקופת הצבירה), ומועד רישומן לא יובא בחשבוןלענין חישוב תקופת הצבירה.י
ג) הצטברו לחובתו של נהגבתקופת הצבירה 22 נקודות או יותר, תוארך תקופת הצבירה שלו בשנתיים, ותעמוד על 4שנים.י
ד) על אף האמור בתקנות משנה (ב) ו-(ג), הצטברולחובתו של נהג בתקופת הצבירה הקבועה בהן, לפי הענין, שתים עשרה נקודות או יותר, הןיעמדו בתוקפן כל עוד הוא לא ביצע את אמצעי התיקון שהחליטה עליהם רשות הרישוי לפיתקנות 549 או 551.י
548.אמצעי תיקון
אמצעי התיקון כאמור בתקנה 547(ד) הם אלה, כולם אומקצתם:י
א) קורסים בנהיגה נכונה ומבחן בסופם;י
ב) מבחן עיוני בנהיגה;י
ג)מבחן מעשי בנהיגה;י
ד) פסילתו של נהג מהחזיק ברישיוןנהיגה לתקופה או עד למילוי תנאים שקבעה רשות הרישוי;י
ה) בדיקות רפואיות.י
549.הטלת אמצעי תיקון
א) נהג שלחובתו נרשמו בתקופת הצבירה 12 נקודותועד 22 נקודות יוזמן לקבלת הדרכה בנהיגה נכונה בקורס בסיסי מטעם רשות הרישוי ויעמודבהצלחה במבחן.י
ב) נהג שלחובתו נרשמו בתקופת הצבירה 24נקודות ועד 34 נקודות יוזמן לקבלת הדרכה בנהיגה נכונה בקורס נוסף מטעם רשות הרישויויעמוד בהצלחה במבחן.י
ג) נהג שלחובתו נרשמו בתקופתהצבירה 36 נקודות או יותר, ייפסל מהחזיק ברישיון נהיגה למשך 3 חודשים, ורישיונויחודש לאחר שיעמוד בשלב העיוני של בחינת הנהיגה, לפי תקנה 205.י
ד) נהג, אשר רישיונו נפסל וחודש לפי תקנת משנה (ג) וצברפעם נוספת, בתוך לא יותר מ-6 שנים מיום שחודש רישיונו לפי תקנת משנה (ג), 36 נקודותאו יותר, ייפסל רישיונו ל-9 חודשים ויחודש בתום התקופה האמורה רק לאחר שיעמודבבדיקות רפואיות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים ובבחינות כאמור בתקנות 202 עד 210.י
550.הודעות לנהג
א) צבר הנהג נקודות במספר המחייב אמצעי תיקון כאמורבתקנה 549, תודיע לו על כך רשות הרישוי ותפנה אותו לביצועם; ההודעה תישלח לנהגבדואר רשום זמן סביר מראש, לפי הכתובת הרשומה במאגר נתוני הנהגים שבמשרדהתחבורה.י
ב) הודעה על אמצעי תיקון לפי תקנה 549(א)ו-(ב) שנשלחה כאמור בתקנת משנה (א), יראו אותה כמסורה לנהג בתום 15 ימים מיוםמשלוחה, זולת אם הוכיח שלא קיבל את ההודעה מסיבות שאינן תלויות בו ולא עקב הימנעותומלקבלה.י
551.ביצוע אמצעי תיקון
א) נהג יבצע את אמצעי התיקון שהחליטה עליהםרשות הרישוי לפי תקנה 549 במקום ובמועד שקבעה, אלא אם כן נתן לרשות הרישוי, בהודעהמראש, סיבה סבירה לאי יכולתו לבצעם כאמור.י
ב) נהגשהוטלו עליו אמצעי תיקון לפי תקנה 549(ג) או (ד), רשאי לפנות בכתב לרשות הרישויבתוך 30 ימים מיום המצאת ההודעה לפי תקנה 550 בבקשה להשמיע את טענותיו; פנה נהג כאמור - יידחה ביצוע אמצעי התיקון ב45- ימים, שבמהלכם יישמעו טענותיו של הנהג
ג) בתום 45 ימים או לאחר שמיעת טענות הנהג, לפי המוקדם,תיתן רשות הרישוי את החלטתה לענין אמצעי התיקון שבהם יחויב הנהג. ד) על אף האמורבתקנה 549, רשאית רשות הרישוי במקרה מסוים, מטעמים מיוחדים שתרשום בהחלטתה, להטיל על נהג אמצעי תיקון אחר במקום אמצעי התיקון שנקבע בתקנה זו או להוסיף עליהם; החליטה הרשות להוסיף אמצעי תיקון, יחול האמור בתקנות משנה (ב) ו-(ג) על ההחלטההאמורה
ה) חלפה שנה מיום שהודע לנהג לפי תקנה 550 עלאמצעי התיקון או מיום שהודעה לו החלטתה של רשות הרישוי לפי תקנת משנה (ד), לפיהמאוחר, והנהג לא ביצעם, רשאית רשות הרישוי להתלות את רישיונו של הנהג בהודעה שתינתן בדרך האמורה בתקנה 550(א) והוראות תקנה 550(ב) יחולו עליה; נהג שקיבל הודעהעל התליה כאמור, יפקיד את רישיונו בידי רשות הרישוי בתוך 10 ימים מיום שהומצאה לוההודעה
 
2 נקודות
מס' סעיף
מס"ד
פקודה
תקנה
תיאור מקוצר של העבירה
1
 
38 (א)
נהיגה על מדרכה שלא לשם חצייתה
2
 
83ב (א)
נוסע שאינו חגור בחגורת בטיחות, ובלבד שהנהג חגור
3
 
90 (ו)
גרירת רכב שלא בבטיחות
4
 
91 (א)
גרירת מכונה ניידת שלא כדין
5
 
91 (ב)
גרירת גרור או נתמך תוך הפרת תנאי גרירה
6
 
91 (ג)
גרירת רכב מנועי ברכב לא מתאים
7
 
91 (ו)
גרירה של יותר מגרור אחד בלא היתר
8
 
91 (ז)
גרירה באופנוע בלא היתר
9
 
97 (א)(ב) (ג)
נסיעה בלא הפעלת אורות כנדרש


 נקודות4
מס' סעיף
מס"ד
פקודה
תקנה
תיאור מקוצר של העבירה
1
 
21 (ב)(3)
הפרעה או עיכוב תנועה
2
 
22 (א) 64 (ד)
אי ציות לתמרור ב-37 , אי עצירה בלבד
3
 
22 (א)
אי ציות לתמרור ב-48 , אי מעבר מצדו הימני של התמרור או אי מתן זכות קדימה לתנועה החוצה את הדרך במעגל התנועה
4
 
28 (ב)
נהיגה תוך כדי שימוש בטלפון שלא באמצעות מיקרופון
5
 
36 (ה)
כניסת רכב מסחרי לצומת שלא מבנתיב הימני
6
 
45
נסיעה אחורנית תוך סיכון או פגיעה
7
 
47 (א)
47 (ה) (2)
עקיפה שלא מצד שמאל או עקיפה או סטייה אחרי תמרור 30-א לפני מפגש מסילת ברזל
8
 
48 (ב)
ו-(ג)
עיכוב תנועה, אי ירידה לשפת הכביש או לשול מיוצב או אי עצירה
9
 
57
חציית אוטובוס במפגש מסילת ברזל שלא סלולה אספלט
10
 
67 (א)
לא איפשר להולך רגל להשלים את החצייה בבטחה
11
 
85 (א)(3)
הובלת מטען שלא בבטיחות ואינו מאובטח
12
 
85 (א)(2)(ב)
הובלת מטען המגביל שדה ראיה
13
 
93 (א)(1)
אי מתן זכות קדימה לרכב ביטחון
14
 
95 (ד)
נהיגת רכב תפעולי שלא באזור שנקבע
15
 
96, 97 (ד)
99 (א)(1),(2),(3)
101, 103
נסיעה בלא הפעלת אורות כנדרש


 נקודות6
מס' סעיף
מס"ד
פקודה
תקנה
תיאור מקוצר של העבירה
1
2
 
נהיגה בלא רשיון רכב החייב ברישום וברישוי
2
62(2)
 
נהיגת רכב בקלות ראש
3
 
21 (ג)
נהיגה בלא זהירות
4
 
22 (א)
אי ציות לתמרורים - איסורי כניסה לכלי רכב שונים: ב-1, ב-2, ב-12, ב-13, ב-14, ב-15, ב-16, ב-17, ב-18, ב-54, ב-60, ב-68
5
 
22 (א)
אי ציות לתמרורים - איסורי עקיפה לפי תמרור ב-8, ב-10
6
 
22 (א)
36 (ד)
נסיעה בכיוונים שלא על פי תמרורים ב-40, ב-41, ב-42, ב-43, ב-44, ב-45, ב-46, ב-47, ב-50, ב-51, ה-4, או בניגוד לכיוון החץ שסומן על פני הדרך
7
 
23 (א)(1)(2)
אי ציות להוראות או איתות של שוטר או פקח עירוני
8
 
26 (4)
27(ג)
נהיגה תוך חוסר שליטה ברכב
9
 
33 (א)
נהיגה שלא בכביש למעט דו-גלגלי
10
 
36 (ג)
נהיגה תוך חציית קו הפרדה רצוף
11
 
35, 46(א)
נהיגה שלא בימין הדרך
12
 
37
נהיגת רכב בכיוון ההפוך בכביש חד-סטרי
13
 
39 א(א)(ג)(ז)
39 ג (א)
נהיגת מכונה ניידת או טרקטורון בניגוד לתקנות
14
 
47 (ד)(3)(4)
47 (ח)
עקיפות - לפני מעבר חציה, בצומת או אי-השלמת עקיפה לפני צומת רכב מעל 4,000 ק"ג, העוקף שלא כדין רכב עוקף
15
 
64 (א)(1),(2),(3)
64 (ב)(1)(2)
66, 68
אי מתן זכות קדימה - לרכב מימין, לרכב ממול בפניה שמאלה, לרכב שבדרך הסלולה, להולך רגל, לרכב הנע בכביש, לרכב שבא נגדו;
אי מתן אפשרות להולך רגל לעבור בבטחה, כניסה למסלול תנועה תוך סיכון
16
 
65
83 א
כניסה למפגש מסילת ברזל או צומת כשאין יכולת להמשיך בנסיעה
ילד לא רתום בהתקן ריסון
17
 
83 ב (א)
נהג שאינו חגור בחגורת בטיחות
18
 
85(א)(6)
86 (1),(2),(3)
הובלת מטען בתפזורת בלא כיסוי, מתאבך או נשפך
19
 
155
הפרשת חומרים הפוגעים בבטיחות


 נקודות8
מס' סעיף
מס"ד
פקודה
תקנה
תיאור מקוצר של העבירה
1
10(א)
 
רשיון נהיגה לא תקף לאותו סוג רכב
2
38(3)
21(ב)(2)
תאונת דרכים שבה נחבל אדם או התנהגות שגרמה נזק לאדם
3
 
21(ב)(4)
26(1)
התנהגות שעלולה לסכן חיי אדם, עוברי דרך
4
 
27 (א)
נהיגת רכב שבמצבו עלול לסכן עוברי דרך
5
 
44 (א)
פניית פרסה תוך סיכון עוברי דרך בנסיבות מחמירות לפי ההוראות בדבר נסיבות מחמירות של עבירות קנס (להלן - נסיבות מחמירות)
6
 
47(ה)(1)ו-(ז)
עקיפה כשהראות לקויה לפני צומת, לפני מעבר חציה או לפני מפגש מסילת ברזל
7
 
54 (א)
22(2)
מהירות מעל 20 קמ"ש עד 30 קמ"ש מעל למותר בדרך עירונית
8
 
54(א)
22(א)
מהירות מעל 25 קמ"ש עד 40 קמ"ש מעל למותר בדרך שאינה עירונית או בדרך מהירה
9
 
56 (א)(1),(2),(3),(4)
אי עצירה לפני מפגש רכבת
10
 
64 (ד)
22 (א)
נסיעה ברמזור אדום וצהוב יחד בניגוד לרמזור ה-2
11
 
64(ה)
נסיעה ברמזור באור צהוב מהבהב בלי לאפשר להולך רגל לחצות בבטחה או בלי לאפשר לרכב הבא לצומת לחצות בבטחה את הצומת
12
 
85 (א)(4)
הובלת מטען שלא בבטיחות ואינו מאובטח
13
 
85(ד)(1)
ו- (ה)(3)
הובלת מטען החורג ממידות הרכב
14
 
85א (ו)(1)
(3)ו-(4)
הובלת מכולה בניגוד לתקנות
15
 
168
שעות נהיגה מעל למותר
16
 
308 (ד)
נהניגת רכב שנמסרה לגביו הודעת אי שימוש
17
 
364ד(ב)
נהיגה ללא טכוגרף תקין
18
 
364ה(ג)
נהיגה בלא מגביל מהירות תקין


 נקודות10
מס' סעיף
מס"ד
פקודה
תקנה
תיאור מקוצר של העבירה
1
סעיף 304 לחוק העונשין,
התשל"ז 1977
 
גרימת מוות ברשלנות
2
64(א)
 
הפקרה אחרי פגיעה
3
 
22(א)
54(א)
מהירות מעל 30 קמ"ש מעל למותר בדרך עירונית
4
 
22(א)
54(א)
מהירות מעל 40 קמ"ש מעל למותר בדרך שאינה עירונית או בדרך מהירה
5
 
47(ד)
ו-(ה)(5)
עקיפת רכב כשהדרך לא פנויה או על קו הפרדה רצוף
6
 
64(ג)
22(א)
אי מתן זכות קדימה בתמרור ב-36
7
 
64(ד)
22(א)
אי מתן זכות קדימה בתמרור ב-37
8
 
64(ד)
22(א)
נסיעה ברמזור באור אדום בניגוד לרמזור ה-1
9
 
67(א)
לא איפשר להולך רגל להשלים חצייה בבטחה בנסיבות מחמירות
10
 
85(א)(5)
הובלת מטען מעל 24.9% מהמשקל הכולל המותר
11
62(3)
26(2)
169ב
נהיגה תחת השפעת אלכוהול או סמים
12
67
 
נהיגת רכב בזמן פסילה
 
 
 

 

 

 

 

 


+ הוסף תגובה חדשה
תגובות: (צפה ב-  תגובות בעמוד זה)
Loading בטעינה...

Go Back  Print  Send Page
[חזור למעלה]        [הוספה למועדפים]        [מפת האתר]        [יצירת קשר]        [קישורים]
 
 
     
לייבסיטי - בניית אתרים