רשיונות רכב

271. (א) בעליו של רכב מנועי, גרור או נתמך המבקש את רישומם, וכן המבקש רשיון רכב, חידושו או רישום העברת בעלות הרכב, יגיש בקשה לרשות הרישוי או למי שהיא הסמיכה לכך בטופס שנקבע.
 (ב) המבקש ישיב תשובה נכונה ומלאה על כל שאלה שבטופס האמור ועל כל שאלה אחרת של רשות הרישוי, וכן יוכיח, לפי דרישתה, את זהות הרכב, את הבעלות עליו ואת תשלום המכס, המסים וההיטלים או האגרות החלים על הרכב האמור, וכן יוכיח לפי דרישת רשות הרישוי כי כל קנס שמבקש הרשיון או חידושו נתחייבו בו בדין בשל עבירת תעבורה או בשל עבירה אחרת הנובעת מנהיגת רכב, שולם במועדו, וכן האגרות בעד החזקת מקלט רדיו המותקן ברכב שולמו.
 (ג) הבקשה כאמור בתקנת משנה (א) תוגש לרשות הרישוי של המחוז שבו נמצא מקום מגוריו או מקום עסקיו של בעל הרכב.
 (ד) (נמחקה).
 (ה) בתקנה זו, "הבעל" — לרבות אחד מאלה:
(1) הבעל הרשום ברשיון הרכב;
(2) אחד ממנהליו או עובדיו של תאגיד שאושר לכך בכתב על ידי התאגיד — אם הרכב רשום על שם תאגיד;
(3) מי שהבעל הרשום ברשיון הרכב נתן לו יפוי כוח בכתב;
(4) מי שהוכיח להנחת דעתה של רשות הרישוי שהוא סוחר בכלי רכב מנועיים או אחד מעובדיו שהוא הסמיכו ורשות הרישוי אישרה אותו — אם הרכב נקנה אצל אותו סוחר סמוך להגשת הבקשה.
271א. (א) בעת רישומו של רכב או לאחר בדיקה ואישור אב טיפוס של רכב כאמור בתקנת 282, או לאחר שניתן היתר לשינוי מבנה ברכב כאמור בתקנה 380, תקבע רשות הרישוי את סיווגו הראשי של הרכב על פי אחת הקטגוריות המנויות להלן:
(1) רכב מסוג M – רכב מנועי בעל 4 גלגלים לפחות אשר תוכנן, נבנה ויועד להסיע נוסעים;
(2) רכב מסוג N – רכב מנועי מסחרי בעל 4 גלגלים לפחות אשר תוכנן, נבנה ומיועד להובלת טובין או רכב שצוין ברישיונו כרכב עבודה;
(3) רכב מסוג O – גרור או נתמך אשר תוכנן, נבנה ומיועד להובלת טובין או שצוין ברישיונו כרכב עבודה;
(4) רכב מסוג L – אופנוע;
(5) רכב מסוג T – טרקטור או מכונה ניידת.
 (ב) נוסף על האמור בתקנת משנה (א), רשאית רשות הרישוי לקבוע את סוג הרכב על פי סיווג משנה של כל אחד מהסיווגים הראשיים ועל פי ייעודו של הרכב ולציין ברישיונו שימוש ייעודי שאישרה לו, אם אישרה.
 (ג) סוג הרכב שנקבע על פי האמור בתקנה זו יירשם ברישיון הרכב ויחולו על הרכב הוראות תקנות אלה לפי סוגו הרשום.
 (ד) טבלת סוגי הרכב היא כמפורט להלן:
(1) רכב מסוג M:
 סוג הרכב
 סיווג ראשי סיווג משנה
M1 1. פרטי
רכב שבו עד 8 מושבים נוסף על מושב הנהג ומשקלו הכולל 2. מונית
המותר אינו עולה 3,500 ק"ג 3. רכב סיור
 4. רכב מדברי
 5. אמבולנס
 6. כיבוי אש
 7. אוטובוס פרטי
 8. אוטובוס ציבורי
 9. זוטובוס
M2 1. מונית
רכב שבו יותר מ-8 מושבים נוסף על מושב הנהג ומשקלו 2. רכב סיור
הכולל המותר אינו עולה על5,000 ק"ג 3. אוטובוס פרטי
 4. אוטובוס ציבורי
 5. רכב מדברי
 6. אמבולנס
 7. כיבוי אש
 8. טיולית
 9. רכב בטיחותי
M3 1. מונית
רכב בעל יותר מ-8 מושבים מלבד מושב הנהג, שמשקלו 2. רכב סיור
הכולל המותר עולה על5,000 ק"ג 3. אוטובוס פרטי
 4. אוטובוס ציבורי
 5. רכב מדברי
 6. אמבולנס
 7. כיבוי אש
 8. טיולית
(2) רכב מסוג N:
 סוג הרכב
 סיווג ראשי סיווג משנה
N1 1. כיבוי אש
רכב N שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 3,500 ק"ג 2. חילוץ
 3. עבודה
 4. חומרים מסוכנים
N2 1. כיבוי אש
רכב N שמשקלו הכולל המותר עולה על 3,500 ק"ג 2. חילוץ
אך אינו עולה על 12,000 ק"ג 3. עבודה
 4. חומרים מסוכנים
 5. ציוד חריג
 6. תומך
N3
רכב N שמשקלו הכולל המותר עולה על 12,000 ק"ג
(3) רכב מסוג O:
 סוג הרכב
 סיווג ראשי סיווג משנה
O1 1. חומרים מסוכנים
גרור שמשקלו הכולל המותא אינו עולה על 750 ק"ג 2. עבודה
 3. ציוד חריג
O2
גרור ונתמך שמשקלו הכולל המותר עולה על 750 ק"ג
אך אינו עולה על 3,500 ק"ג
O3
גרור ונתמך שמשקלו הכולל המותר עולה על 3,500 ק"ג
אך אינו עולה על 10,000 ק"ג
O4
גרור ונתמך שמשקלו הכולל המותר עולה על 10,000 ק"ג
OT
גרור לטרקטור
(4) רכב מסוג L:
 סוג הרכב
 סיווג ראשי סיווג משנה
L1
אופנוע שנפח מנועו אינו עולה על 125 סמ"ק והספק מנועו
עד 11KW (14.6 BHP)
L2 אופנוע להגשת
אופנוע בעל הספק מנוע עד 25KW (33 BHP) עזרה ראשונה
L3 אופנוע להגשת
אופנוע שאינו מסיווג L1 או L2 עזרה ראשונה
(5) רכב מסוג T:
 סוג הרכב
 סיווג ראשי סיווג משנה
טרקטורים
T1 – טרקטור
T2 – טרקטורון
T3 – מכונה ניידת
272. (א) אגרה בעד רשיון רכב או חידושו תהיה כמפורט בתוספת הראשונה ובשיעור שהוא בתוקף בתאריך חידוש הרשיון כנקוב ברשיון הרכב.
 (ב) שולמה האגרה אחרי מועד פקיעת תקפו של הרשיון יהיה שיעורה כשיעור האגרה שהוא בתוקף ביום התשלום.
 (ג) מבקש רשיון רכב או חידושו רשאי לשלם לחשבון הסילוקים של רשות הרישוי את האגרות וההיטלים החלים על הרכב בבנק מורשה על פי דין.
272א. נכה ישלם אגרת רישיון רכב כמפורט בתוספת הראשונה בעבור רכב אחד שנתקיימו בו כל אלה:
(1) הרכב הוא רכב נוסעים פרטי, רכב פרטי דו-שימושי, רכב מסחרי שמשקלו הכולל אינו עולה על 5,000 ק"ג, אוטובוס זעיר פרטי או אופנוע;
(2) הוא רשום על שמו, על שם בן זוגו, או על שם האפוטרופוס שלו;
(3) הוא אינו משמש לצורכי עסק או מסחר.
272ב. שר התחבורה יפטור בעל רכב מאגרת רישום או מאגרת רישיון או יורה להחזיר לו אגרה כאמור ששילם, אם שוכנע כי הפטור או ההחזר מוצדקים בשל זכות לאגרה מופחתת שלא מומשה.

273. (א) המבקש רשיון רכב או חידושו יביא את הרכב למשרד רשות הרישוי שאליו הגיש את הבקשה או לתחנת בדיקה שאישרה רשות הרישוי או למקום אחר שתורה רשות הרישוי ובמועד שתורה.
 (ב) הרכב ייבדק וייבחן על ידי בוחן או על ידי מעבדה מוסמכת, כפי שתורה רשות הרישוי כדי לברר אם נתקיימו בו כל התנאים שנקבעו ואם הינו ראוי לשימוש.
 (ב1) על אף האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב), מבקש רישיון לרכב פרטי ורכב מסחרי עד 4,000 ק"ג, שיובא על ידי יבואן וטרם נרשם, יביא את הרכב לבדיקה במוסך של היבואן שייבא אותו; הרכב ייבדק וייבחן בידי בוחן בפיקוח מעבדה מוסמכת, על פי הנחיות היצרן שאישר מנהל אגף הרכב, וכדי לברר אם נתקיימו בו הוראות תקנות אלה; בתקנת משנה זו, "יבואן" – כהגדרתו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (יבוא רכב ומתן שירותים לרכב), התשל"ט-1978.
 (ג) רכב המובא לבדיקה ובחינה יהיה נקי וצבוע כראוי.
 (ד) בעליו של רכב כאמור בתקנה 271 יהיה נוכח בעת הבדיקה כאמור.
 (ה) המבקש חידוש רשיון לרכב מנועי כתום 15 שנה לאחר שנת ייצורו לפי הרשום ברשיון הרכב, יציג לפני הבדיקה תעודה מאת מוסך מורשה, בנוסח שקבעה הרשות, המאשרת כי מערכת הבלמים המותקנת ברכב נבדקה או תוקנה ונמצאה במצב תקין תוך שלושה חדשים לפני מועד הבדיקה.
 (ו) המבקש חידוש רשיון לרכב מיושן, למונית בתום עשר שנים משנת ייצורה או לרכב אספנות יציג לפני הבדיקה תעודה מאת מוסך מורשה שקבעה הרשות, כי הרכב נבדק תוך שלושה חדשים לפני מועד הבדיקה ונמצא במצב מכני תקין.


+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...

Go Back  Print  Send Page
[חזור למעלה]        [הוספה למועדפים]        [מפת האתר]        [יצירת קשר]        [קישורים]
 
 
     
לייבסיטי - בניית אתרים