הפסקת השימוש ברכב והחזר אגרת רישוי שנתית
 
 
289. רכב שיצא מכלל שימוש, או הוצא מישראל
[תיקון: תשכ"א, תשל"ב(4), תשל"ו(3), תשמ"ב(4), תשמ"ג(5), תשמ"ד(4), תש"ס(3)]
(א)       רכב שיצא מכלל שימוש מחמת שהתיישן, שפורק, שנקבע כרכב באבדן גמור או שעומד להישלח לצמיתות אל מחוץ לישראל (להלן בתקנה זו - רכב שיצא מכלל שימוש), חייב בעל הרכב הרשום ברשיון, בעל הרכב לפי כל דין, שמאי הרכב, או מי שהרכב הועבר לו מכוח הסכם מכירה, צו של בית משפט או לפי חוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז- 196720, או מכוח פוליסת ביטוח, להודיע על כך לרשות הרישוי בטופס או באמצעים ממוחשבים שהורתה עליהם רשות הרישוי, להחזיר לה את רשיון הרכב ולהסיר מהרכב את לוחיות הזיהוי.
(ב)       נמסרה לרשות הרישוי הודעה כאמור בתקנת משנה (א) - תבטל את רישומו ורשיונו של הרכב.
 
 290. הפסקת השימוש ברכב
[תיקון: תשכ"א, תשל"ה(2), תש"ס(3), תשס"א(5)]
(א)       הפסיק אדם את השימוש ברכב לתקופה העולה על חודש ימים, יודיע על כך לרשות הרישוי באופן ובדרך שתחליט ויראו כאילו הופסק השימוש ברכב ביום קבלת ההודעה.
(ב)       על אף האמור בתקנת משנה (א), אם הוכח להנחת דעתה של הרשות, כי אירע אחד המקרים המפורטים להלן, יראו כאילו הופסק השימוש ברכב ביום קרות המקרה אף אם ניתנה הודעה במועד המאוחר להם:
 (1) ניתנה הודעת אי שימוש ברכב לפי תקנה 308;
 (2) הרכב יצא מכלל שימוש בגלל תאונה שאירעה לו;
 (3) בעל הרכב נפטר;
 (4) בעל הרכב אושפז בבית חולים באורח פתאומי;
 (5) הרכב נתפס בידי רשות מוסמכת לפי דין.
 (ג)             להודעה האמורה יצורף רשיון הרכב אם הוא בתוקף ומצוי ברשות בעליו.
 (ד)             לאחר מסירת הודעה כאמור, לא ינהג אדם ברכב.
 
 290א. פטור מאגרה והחזרתה
[תיקון: תש"ס(3)]
(א)       רכב שרשיונו בוטל לפי תקנה 289(ב) או הוחזר לרשות הרישוי לפי תקנה 290(ג) לתקופה של חודש לפחות, או שהוכח להנחת דעתה של רשות הרישוי שהרכב נגנב וטרם הוחזר לבעליו הרשום בתוך חודש ימים מיום גניבתו - פטור בעליו מתשלום אגרת הרשיון החלה על הרכב, מיום הגניבה ובלבד שנמסרה הודעה על כך למשטרה.
(ב)       שולמה אגרת הרשיון בעבור התקופה הפטורה מאגרה כאמור בתקנת משנה (א), זכאי בעל הרכב להחזר האגרה ששילם בעבור התקופה האמורה, ובלבד שהגיש בקשה להחזר כאמור לא יאוחר משנה אחת מהמועד שבו נגנב הרכב או שרשיון הרכב בוטל או הוחזר לפי תקנות 289(ב) ו-290(ג), בהתאמה,
(ג)       החזר האגרה ישולם בסך שהיחס בינו לבין האגרה כולה שווה ליחס בין התקופה הפטורה מאגרה לפי תקנת משנה (א) לתקופת הרשיון כולה; לסך האמור יצורפו הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לפי המדד הידוע ביום ביצוע החזר האגרה לעומת המדד שהיה ידוע ביום תשלום האגרה, כשהוא מעוגל לשקל הקרוב.
 

 

 

 


+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...

Go Back  Print  Send Page
[חזור למעלה]        [הוספה למועדפים]        [מפת האתר]        [יצירת קשר]        [קישורים]
 
 
     
לייבסיטי - בניית אתרים