בדיקת שכרות
                                                           
הגדרות
169א. בפרק זה -
                                                           
"אלכוהול" - כוהל אתילי, אתנול, אתיל אלכוהול;
 
"בדיקת נשיפה" - בדיקת אויר נשוף של אדם באמצעות מכשיר שאישר שר הבריאות, בהתייעצות עם שר התחבורה, בהודעה ברשומות, והמכשיר מראה את ריכוז האלכוהול באויר הנשוף או את שווה ערכו בדמו של הנבדק בדוגמה של נשיפה שסיפק אותו נבדק;
 
"בדיקת מעבדה" - בדיקת דוגמה של דם או שתן למדידת ריכוז האלכוהול בדם או הימצאותם של סמים משכרים או מסוכנים בגופו של הנבדק, במעבדה או במוסד רפואי;
 
"המידה הקבועה" - ריכוז אלכוהול לפי אחד מאלה:
                                                           
(1) חמישים מיליגרם של אלכוהול במאה מיליליטר שם דם;
(2) ריכוז אלכוהול באויר נשוף ברמה שוות ערך לריכוז האמור בפסקה (1), או 240 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אחד בדוגמה של אויר נשוף שנעשתה בבדיקת נשיפה;
                                                           
"נבדק" - אדם שנדרש להיבדק לפי הוראות פרק זה.
                                                           
איסור נהיגת רכב בהשפעת משקה או סם מעל המידה הקבועה
169ב. (א) לא ינהג אדם רכב בדרך או במקום ציבורי ולא יניעו אם הוא שיכור.
(ב) בעל רכב או הממונה עליו לא ירשה לשיכור לנהוג בו.
(ג) לענין סעיפים 3(62) או 64ב לפקודה ופרק זה יראו אדם שיכור אם הוא נתון תחת השפעה של סמים משכרים או מסוכנים או אם ריכוז האלכוהול אצלו עולה על המידה הקבועה.
 
בדיקת שכרות
169ג. (א) היה לשוטר חשד סביר כי נוהג רכב או הממונה על רכב הוא שיכור, רשאי השוטר לדרוש ממנו להיבדק בדיקת נשיפה או למסור דוגמה של דם או של שתן לבדיקת מעבדה או לדרוש ביצוען של הבדיקות כאמור בפרק זה, כולן או חלקן.
(ב) בדיקת נשיפה תיעשה במקום שעצר השוטר את הרכב או שמצא את הנוהג בו או במקום אחר שקבע השוטר.
(ג) בדיקת דם או שתן תיעשה במעבדה או במוסד רפואי שקבע השוטר מבין רשימת המעבדות והמוסדות הרפואיים שאישר שר הבריאות לענין זה.
                                                           
בדיקת נשיפה
169ד. (א) היה לשוטר חשד סביר כי נוהג רכב או הממונה על הרכב הוא שיכור או שהוא מעורב בתאונת דרכים, רשאי הוא לדרוש ממנו להיבדק בדיקת נשיפה.
(ב) הראתה בדיקת הנשיפה כי ריכוז האלכוהול בגופו של הנבדק עולה על המידה הקבועה, יודיע השוטר לנבדק כי הנבדק רשאי לדרוש בדיקת דמו במעבדה.
(ג) דרש הנבדק בדיקת מעבדה אחרי בדיקת נשיפה, לא ישמשו תוצאות בדיקת הנשיפה ראיה בבית המשפט הדן בעבירה לפי סעיפים 62(3) ו64-ב לפקודה או לפי פרק זה (להלן - עבירת נהיגה תוך שכרות).
(ד) לא דרש הנבדק בדיקת מעבדה אחרי בדיקת נשיפה, ישמשו תוצאות בדיקת הנשיפה ראיה בבית המשפט הדן בעבירת נהיגה תוך שכרות אם היא ניתנה בתעודה כאמור בתקנה 169ט.
                                                            
בדיקת דם
169ה. (א) דרש הנבדק כאמור בתקנה 169ד בדיקת מעבדה יקחנו השוטר למוסד רפואי שאושר לפי פרק זה לצורך מסירת דוגמת דם.
(ב) שוטר רשאי לדרוש מנבדק בדיקת מעבדה לדוגמה של דם אף אם לא בוצעה מכל סיבה שהיא בדיקת נשיפה.
(ג) מבלי לפגוע בהוראות תקנה 169ד, אם נעשתה בדיקת מעבדה לדוגמה של דם בעקבות בדיקת נשיפה, יהיו תוצאות בדיקת המעבדה ראיה בבית המשפט על עבירת נהיגה תוך שכרות.
                                                           
 סירוב להיבדק והתליית רשיון נהיגה
 169ו. (א) סירב נוהג רכב או הממונה על רכב להיבדק לפי דרישת שוטר בבדיקת נשיפה או למסור דוגמה של דם או שתן לבדיקת מעבדה, דינו - מאסר שנה או קנס עשרת אלפים שקלים, ורשאי בית המשפט לפסול אותו מהחזיק ברשיון הנהיגה לתקופה של שנתיים.
(ב) שוטר שמונה להיות רשות רישוי לענין סעיף 52 לפקודה, רשאי להתלות את רשיון הנהיגה של מי שסירב למסור דוגמאות כאמור בתקנת משנה (א) או של מי שתוצאות בדיקת נשיפה או בדיקת מעבדה הראו כי ריכוז הסם או האלכוהול בגופו עולה על המידה
הקבועה; התליית רשיון נהיגה כאמור תהיה לתקופה שלא תעלה על 24 שעות.
                                                            
אופן הבדיקה במכשיר לבדיקת נשיפה
169ז. (א) הבדיקה במכשיר לבדיקת נשיפה של נבדק אחד או נבדקים אחדים, זה אחר זה, באותו מקום, תיעשה לאחר ביצוע פעולות אלה:
                                                           
(1) בדיקת אויר חפשי מאלכוהול (Blanksample), ובלבד שתוצאות הבדיקה לא תעלינה על 50 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אחד אויר, או ריכוז שווה ערך שלא יעלה על 10 מיליגרם אלכוהול – ב- 100 מיליליטר של דם;
                                                           
(2) בדיקה כפולה (Duplicate) לפחות של ריכוז האלכוהול בדוגמת כיול
(Standardsample) בתחום של 240 עד 480 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אחד של אויר נשוף או בתחום שווה ערך ל- 50 עד 100 מיליגרם אלכוהול למאה מיליליטר של דם, ובלבד שמקדם השונות (Coefficient of variation) של תוצאות בדיקה זו לא יעלה על 10 אחוזים למאה.
                                                           
(ב) תבוצע בדיקה כפולה (Duplicate) לפחות של ריכוז אלכוהול בדוגמת האויר הנשוף של הנבדק, ובלבד שמקדם השונות (Coefficientofvariation) של תוצאות בדיקה זו לא יעלה על 10 אחוזים למאה.
 
אופן הבדיקה של דוגמת דם בבדיקת מעבדה
169ח. בדיקה של דוגמת דם בבדיקת מעבדה תיעשה כאמור להלן ותהיה ראיה קבילה בבית המשפט;
(1) איזור הדקירה בגוף הנבדק יחוטא בחומר שאינו מכיל כוהל
(2) דוגמת הדם תילקח לכלי קיבול סגור שמכיל מלח פלואורידי בכמות שריכוזו הסופי בדוגמת הדם לא יפחת מאחוז אחד למאה;
(3) כלי הקיבול יסומן כמקובל בסימון מוצגים משפטיים מסוג זה ויועבר למעבדה לבדיקה.
(4) הבדיקה תבוסס על שיטה מקובלת;
(5) תוצאת בדיקת דם חופשי מאלכוהול (Blanksample) לא תעלה על עשרה מיליגרם אלכוהול במאה מיליליטר של דם;
(6) מקדם השונותשל שיטת הבדיקה לא יעלה על 10 אחוזים למאה;
(7) המעבדה תמסור לשוטר אישור על קבלת הדוגמה בנוסח של תעודת עובד ציבור לפי פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א.1971-
                                                           
תעודות
169ט. (א) תוצאות בדיקת נשיפה יינתנו בפלט של מכשיר הבדיקה או בדו"ח פעולה של הבודק כשהוא חתום בידו, ובלבד שהדו"ח מפרט את תוצאות הבדיקה, מועדה ופרטיו של מבצע הבדיקה, ויכול שיינתנו בהודעה של שוטר לפי סעיף 27 לפקודה.
(ב) תוצאות בדיקת דם או שתן במעבדה יינתנו בחוות דעת של מומחה לפי פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971.
 
 
 
 

 

 

 


+ הוסף תגובה חדשה
תגובות: (צפה ב-  תגובות בעמוד זה)
Loading בטעינה...

Go Back  Print  Send Page
[חזור למעלה]        [הוספה למועדפים]        [מפת האתר]        [יצירת קשר]        [קישורים]
 
 
     
לייבסיטי - בניית אתרים